Bài tập câu hỏi wh question có đáp án

khi học tập giờ đồng hồ anh, ta gặp gỡ rất nhiều từ bỏ để hỏi tuy nhiên lại không rõ biện pháp dùng với nghĩa của bọn chúng ra làm sao.Từ để hỏi hay đi đầu câu, giống hệt như tên gọi, mục đích của bọn chúng là nhằm hỏi, làm rõ nội dung trong thắc mắc.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi wh question có đáp án

Bài viết này để giúp đỡ các bạn search làm rõ hơn về sự việc này này nhé. Dưới đó là kiến thức căn bản về trường đoản cú để hỏi, các bạn thuộc đọc và tìm hiểu thêm nhé. When? => Hỏi về thời gian Where? => Hỏi về nơi chốn Who? => Hỏi đọc tin về người Why? => Hỏi lý do, nguim nhân How? => Hỏi về đặc điểm của sự thứ, sự việc, cách thức, cách tiến hành What? =>Hỏi về thứ / chủ kiến / hành vi Which (one)? => Hỏi lên tiếng về việc tuyển lựa How much? => Hỏi về túi tiền, lượng (không đếm được) How many? => Hỏi về lượng (đếm được) How long? => Hỏi về thời hạn How often? => Hỏi về cường độ liên tiếp How far?=> Hỏi về khoảng chừng cách
*

Dưới đây là một trong những bài bác để các thực hành nhé. Bài 1: Đặt thắc mắc bỏ phần gạch chân dưới đây1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes khổng lồ school by xe đạp.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful and sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to lớn the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t vày their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two books & two pens on the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Nam often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekover.18. I stayed in Korean for five sầu months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes to lớn get to school on foot.Bài 2: Chọn đáp án tương thích điền vào nơi trống1.______ school bởi you go to? -I study at Hai Ba Trung secondary school.WhatWhenWhichWhere2. _____ vì chưng you live? -I live in Ha Noi.WhenWhereHowWhat3. ______ is Lan"s birthday? -Next Friday.WhenWhatWhichWhere4.______ did you go last night? -I visited my grandfather"s house.WhenWhatWhereWhich5. _____ is your favourite subject? -Math.WhatHowWhichWhen6. _____ did she go lớn the hospital? -Because she was sichồng.WhenHowWhatWhy7. ______ will you come baông chồng lớn school? -Maybe the 1st of August.HowWhenWhereWhat8. ______ pens are there on the table? -TwoHowHow manyHow oftenHow long9.

Xem thêm: Airdrop Coin Là Gì - Hai Cách Kiếm Tiền Ảo Có Thể Bạn Chưa Biết Tới

______ is it from your house khổng lồ school? -About five kilometres.How oftenHow manyHow farHow10. ______ do you feel? -I’m a bit tired.HowWhatWhenWhich11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefullyWhatWhereWhyHow12. _____ vì you often go khổng lồ school? -By xe đạp.WhatHowWhenWhich13. ______ vì you usually vì in the evenings? -I often go out with my friends or watch TV at trang chính.WhichWhenHowWhat14. _____ did you buy this lovely dress? -The siêu thị at 135 Le Hong Phong Street.HowWhatWhereWhen15. ______ does the ngân hàng close? -About 5pm.WhenWhatWhichWhere16. _______ is the test today? -It is rather difficult. But I did it well.WhatWhichWhenHow17. ______ bởi you live sầu with? -I live sầu with my parents.WhatWhenWhoWhere18. ______ are your hobbies? -I lượt thích reading and drawingWhichHowWhereWhatĐÁP ÁN Bài 1: 1.How old is your younger sister?2. How does Lan often go lớn school by bike?Giải thích: Lúc muốn hỏi về phương tiện đi lại, ta cần sử dụng ‘How+ trợ rượu cồn từ+ nhà ngữ+ động từ’Ví dụ: Bố chúng ta đi làm việc bởi phương tiện gì?=> How does your father get to work?3. What is Lisa doing at the moment?4. What did Xuan give you on your birthday?5. How is her voice? 6. When did you win the first prize in a competition?7. Where is your mother at the moment?8. Why was Lan absent from school?9. How are the questions in this examination?10. Where vị they often go every summer holiday?11. Why was the teacher so angry?12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?13. Who is the best student in your class?14. How many books and pens on the table? 15. How many roses are they planting in the garden?16. How often does Nam often watch TV?17. Who does Duc often visit on the weekend?18. How long did you stay in Korea?19. When did Trang buy a half kilo of cheese?trăng tròn. How long does it usually take us to lớn get to school on foot?Bài 2:C B AC AD => Trong câu trả lời bao gồm từ ‘ Because’ buộc phải ta dùng tự để hỏi ‘ Why’ để hỏi lý do, ngulặng nhân.BBCACBDCADCD