BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI LỚP 11 CÓ ĐÁP ÁN

Các dạng bài tập Sự năng lượng điện li chọn lọc, tất cả lời giải bỏ ra tiết

Với Các dạng bài tập Sự năng lượng điện li chọn lọc, bao gồm giải đáp cụ thể Hoá học lớp 11 tổng hợp các dạng bài tập, bên trên 300 bài tập trắc nghiệm bao gồm giải mã cụ thể cùng với không thiếu phương pháp giải, ví dụ minch họa để giúp học viên ôn tập, biết cách có tác dụng dạng bài xích tập Sự năng lượng điện li trường đoản cú đó đạt điểm cao trong bài thi môn Hoá học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập sự điện li lớp 11 có đáp án

*

Tổng hòa hợp Lý thuyết chương thơm Sự năng lượng điện li

Pmùi hương pháp điệu những dạng bài xích tập cmùi hương Sự năng lượng điện li

bài tập trắc nghiệm

các bài luyện tập lý thuyết về sự việc điện li, chất năng lượng điện li, viết phương thơm trình năng lượng điện li

A. lấy ví dụ minch họa

Bài 1: Cho các chất sau: NaCl; HF; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; AgNO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện ly mạnh bạo, hóa học điện ly yếu ớt, chất ko năng lượng điện ly? Viết phương trình điện ly của các hóa học (ví như có).

Hướng dẫn:

- Chất điện ly mạnh: NaCl; CuSO4; NaOH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; AgNO3; HNO3.

Pmùi hương trình năng lượng điện ly:

NaCl → Na+ + Cl-CuSO4 → Cu2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-Mg(NO3)2 → Mg2+ + 2NO3-

(NH4)3PO4 → 3NH4+ + PO43-AgNO3 → Ag+ + NO3-

HNO3 → H+ + NO3-

- Chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF ⇔ H+ + F-CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

H3PO4 ⇔ H+ + H2PO4-Al(OH)3 ⇔ Al3+ + 3OH-

H2PO4- ⇔ H+ + HPO42-H2CO3 ⇔ H+ + HCO3-

HPO42- ⇔ H+ + PO43- HCO3- ⇔ H+ + CO32-

Fe(OH)2 ⇔ Fe2+ + OH-

- Chất không điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.

Bài 2: Pha loãng từ từ một hỗn hợp axit sunfuric, bạn ta thấy độ dẫn điện của dung dịch ban sơ tăng nhiều sau đó lại giảm dần dần. Hãy lý giải hiện tượng kỳ lạ.

Hướng dẫn:

Axit sunfuric phân li nhỏng sau :

H2SO4 → H+ + HSO4- : điện li hoàn toàn.

HSO4- ⇔ H+ + SO42- : K = 10-2

ban đầu Khi pha loãng hỗn hợp, độ năng lượng điện li tăng thêm làm tăng nồng độ ion. Do kia độ dẫn năng lượng điện tăng. Trong hỗn hợp vô cùng loãng, sự năng lượng điện li coi như hoàn toàn, cơ hội đó trường hợp tiếp tục pha loãng thì độ đậm đặc ion sút tạo cho độ dẫn điện giảm.

Bài 3: Theo tmáu axit-bazơ của Bronsted, các chất sau duy trì vai trò là axit – bazơ - lưỡng tính - trung tính: HSO4-, H2PO4-, PO43-, NH3, S2-, Na+ , Al3+, Cl- , CO32- , NH4+, HS-

Hướng dẫn:

-Axit: NH4+, HSO4-, Al3+

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O-

HSO4- + H2O ⇔ SO42- + H3O-

Al3+ + H2O ⇔ 2+ + H+

-Bazơ: PO43-, NH3, S2-, CO32-

PO43- + H2O ⇔ HPO4- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CO32- + H2O ⇔ HCO3- + OH-

-Lưỡng tính: H2PO4-, HS-

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

HS- + H2O ⇔ H2S + OH-

HS- + H2O ⇔ S2- + H3O+

-Trung tính: Na+, Cl-

Bài 4: Từ cách nhìn axit-bazơ của Bronsted, hãy cho biết thêm tính axit, bazơ, trung tính hay lưỡng tính của các hỗn hợp sau: NaCl, Na2S, NaHCO3, Cu(NO3)2. NH4Cl, CH3COOK, Ba(NO3)2, Na2CO3.

Hướng dẫn:

- Dung dịch bao gồm tính axit: Cu(NO3)2, NH4Cl.

Cu(NO3)2 → Cu2+ + 2NO3-

Cu2+ + H2O ⇔ + + H+

NH4Cl → NH4+ + Cl-

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

- Dung dịch bao gồm tính bazơ: Na2S, CH3COOK.

Na2S → 2Na+ + S2-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

CH3COOK → CH3COO- + K+

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

- Dung dịch tất cả tính lưỡng tính: NaHCO3.

NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O ⇔ H2CO3 + OH-

HCO3- + H2O ⇔ CO32- + H3O+

- Dung dịch trung tính: NaCl, Ba(NO3)2

NaCl → Na+ + Cl-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-

Bài 5: Phương trình điện li nào tiếp sau đây sai trái ?

A. HCl → H+ + Cl- B. CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43- D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Hướng dẫn:

Đáp án C

Bài 6: Phương trình năng lượng điện li làm sao tiếp sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇔ H+ + HSO4- B. H2SO3 ⇔ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32- D. Na2S ⇔ 2Na+ + S2-

Hướng dẫn:Đáp án B

Bài 7: Các hóa học dẫn năng lượng điện là

A. KCl nóng tan, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

B. Dung dịch glucozơ, hỗn hợp ancol etylic, glixerol.

C. KCl rắn khan, NaOH rắn khan, kyên ổn cương.

D. Khí HCl, khí NO, khí O3.

Hướng dẫn:

Đáp án A

Bài 8: Dãy những hóa học mọi là chất năng lượng điện li to gan là

A. KOH, NaCl, H2CO3. B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3. D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Hướng dẫn:

Đáp án D

B. bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Dãy làm sao tiếp sau đây chỉ chứa các hóa học năng lượng điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Dãy nào sau đây chỉ cất chất điện ly yếu đuối

A. H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH

B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C. CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3

D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Phương thơm trình điện ly làm sao sau đây viết đúng?

A. HF ⇔ H + F-

C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. HCl ⇔ H+ + NO3-

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trong dd NaHSO4 tất cả những một số loại phân tử cùng ion làm sao tiếp sau đây (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước):

A. NaHSO4; H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

B. HSO4-; Na+; H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O

D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Hấp thú CO2 vào nước chiếm được dd bao gồm các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua mất sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O

B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O

D. H+; CO32-; H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Theo Ahrenius thì Tóm lại nào dưới đây đúng?

A. Bazơ là hóa học nhấn proton

B. Axit là hóa học Lúc chảy nội địa phân ly cho ra cation H+

C. Axit là hóa học nhường proton.

D. Bazơ là phù hợp hóa học trong nguyên tố phân tử tất cả một giỏi các team OH–.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 7: Theo tngày tiết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3 B. KOH C. C2H5OH D. CH3COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 8: Theo tmáu Areniut thì hóa học nào sau đấy là bazơ ?

A. HCl B. HNO3 C.CH3COOH D. KOH

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Theo tngày tiết Bronstet, H2O được xem là axit Khi nó:

A. Cho một electron B. Nhận một electron

C. Cho một proton D. Nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 10: Theo tmáu Bronstet, H2O được xem là bazơ khi nó:

A. Cho một electron B. Nhận một electron

C. Cho một proton D. Nhận một proton.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 11: Theo tngày tiết Bronstet, hóa học nào tiếp sau đây chỉ nên axit?

A. HCl B. HS– C. HCO3– D. NH3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 12: Dãy chất cùng ion làm sao dưới đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O

C. Cl–, Na+ D. NH4+, Cl–, H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 13: Cho 2 pmùi hương trình:

S2- + H2O → HS- + OH- ; + H2O → NH3 + H3O+

Theo thuyết axit-bazơ của Bronsted thì:

A. S2- là axit, là bazơ B. S2- là bazơ, là axit.

C. S2- và rất nhiều là axit D. S2- và đều là bazơ.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 14: Theo Bronsted, những hóa học NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 phần lớn là:

A. Axit B. Bazơ C. Chất trung tính D. Chất lưỡng tính

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 15: Trong các phản nghịch ứng tiếp sau đây, ở bội phản ứng như thế nào nước nhập vai trò là một trong những bazơ (theo Bronsted).

A. HCl + H2O → H3O+ + Cl-

B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .

C. NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-.

D. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 16: Axkhông nhiều nào sau đó là axit một nấc?

A. H2SO4 B. H2CO3 C. CH3COOH D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 17: Dãy hóa học như thế nào dưới đây chỉ tất cả những hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 18: Trong các cặp hóa học dưới đây, cặp chất nào cùng mãi mãi vào dung dịch ?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 19: Phản ứng hóa học nào sau đâytất cả phương trình ion thu gọn là H+ + OH- → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 20: Cho 4 hỗn hợp trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một các loại cation với một loại anion trong số ion sau : Ba2+ , Al3+ , Na+, Ag+ ,CO , NO , Cl- , SO42-. Các hỗn hợp sẽ là :

A. BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgNO3.

Xem thêm: Báo Cáo Cải Cách Tư Pháp - Tỉnh Uỷ Phú Yên Đảng Cộng Sản Việt

B. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2CO3, AgCl.

C. BaCl2, Al2(CO3)3, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, NaCl, Ag2CO3.

Lời giải:

Đáp án: A

Các dạng bài tập về việc điện li

A. Phương phdẫn giải & lấy ví dụ minh họa

a. Tính độ điện li

Lý thuyết cùng Pmùi hương pháp giải

+ Viết phương thơm trình điện li của những chất.

+ Biểu diễn số mol các chất vào pmùi hương trình theo từng thời khắc (ban đầu, phản ứng,cân bằng) tùy theo tận hưởng với dữ khiếu nại bài bác toán thù.

+ Xác định mật độ hóa học (số phân tử) ban đầu, độ đậm đặc chất (số phân tử) sinh hoạt tâm trạng cân bằng, suy ra độ đậm đặc chất (số phân tử) đã phản nghịch ứng (phân li).

+ Độ điện li

*

Ví dụ minc họa

Bài 1: Trong 1 lít hỗn hợp CH3COOH 0,02M tất cả cất 1,2407.1022 phân tử không phân li với ion. Tính độ năng lượng điện li α của CH3COOH tại mật độ bên trên, biết n0=6,022.1023.

Hướng dẫn:

nCH3COOH = 0,02 mol. Số phân tử ban đầu là:

n0 = 1. 0,02.6,022.1023 = 1,2044.1022 phân tử

CH3COOH : H++ CH3COO- (1)
Ban đầun0
Phản ứngnnn
Cân bằng(n0-n)nn

Tại tinh thần cân bằng tất cả tổng thể phân tử không phân li và các ion là:

Tại (n0 – n) + n + n=1,2047.1022

Vậy α = n/n0 = 0, 029 tốt α = 2,9%

Bài 2: Tính độ điện li của axit HCOOH 0,007M trong dung dịch gồm =0,001M

Hướng dẫn:

HCOOH + H2O → HCOO- + H3O+

Ban đầu: 0,007 0

Phản ứng: 0,007. a 0,007. a

Cân bằng: 0,007(1-a) 0,007. a

Theo phương trình ta có: = 0,007. a (M) ⇒ 0,007. a= 0,001

Vậy α = n/n0 = 0,1428 hay α = 14,28%.

b. Xác định nồng độ ion

Lý tmáu cùng Pmùi hương pháp giải

+ Viết phương thơm trình năng lượng điện li của các hóa học.

+ Căn cứ đọng vào dữ kiện và những hiểu biết của đầu bài xích, trình diễn số mol những hóa học vào phương thơm trình theo từng thời khắc (lúc đầu, phản nghịch ứng,cân bằng) hoặc vận dụng C=C0.

lấy một ví dụ minch họa

Bài 1: Trộn 100 ml hỗn hợp NaCl 0,10M với 100ml hỗn hợp Na2SO4 0,10M. Xác định nồng độ những ion xuất hiện trong hỗn hợp.

Hướng dẫn:

NaCl → Na+ + Cl- (1)

Na2SO4 → 2Na+ + SO42- (2)

= (0,01 + 0,02)/(0,01+0,01)= 0,15M

= 0,01/(0,01+0,01) = 0,05M

=0,05M

Bài 2: Tính nồng độ mol của những ion CH3COOH, CH3COO-, H+ tại thăng bằng trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M tất cả α = 1,32%.

Hướng dẫn:

CH3COOH : H+ + CH3COO-

Ban đầu C0 0 0

Phản ứng C0 . α C0 . α C0 . α

Cân bởi C0 .(1- α) C0 . α C0 . α

Vậy = = C0 . α = 0,1. 1,32.10-2 M = 1,32.10-3 M

= 0,1M - 0,00132M =0,09868M

Bài 3: Một hỗn hợp gồm cất những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu cho dd này tính năng cùng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu cho dd này chức năng cùng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M cùng sau bội phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn hỗn hợp ban đầu thì chiếm được từng nào gam chất rắn?

Hướng dẫn:

Phương thơm trình ion: Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

hotline x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

B. những bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Trong hỗn hợp CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử tổ hợp tất cả 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001M. B. 0,086M. C. 0,00086M. D. 0,043M.

Lời giải:

Đáp án: C

Độ năng lượng điện li của CH3COOH là 0,02.

CM(H+)= 0,043.0,02 = 0,00086 (mol)

Bài 2: Trộn 200 ml dung dịch đựng 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- trong X là

A. 0,2M. B. 0,8M. C. 0,6M. D. 0,4M.

Lời giải:

Đáp án: B

Phản ứng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

0,1 0,1 (mol)

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

0,1 0,3 (mol)

nSO42- = 0,4 mol ⇒ CM(SO42-) = 0,4/0,5 = 0,8M

Bài 3: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m chiếm được hỗn hợp Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M. B. 0,22M. C. 0,19M. D. 0,11M.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M cùng với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy mật độ của ion Cl- vào hỗn hợp sau khoản thời gian trộn là

A. 0,325M. B. 0,175M. C. 0,3M. D. 0,25M.

Lời giải:

Đáp án: A

Số mol Cl- trong dung dịch là: 0,065 mol ⇒ = 0,325 M

Bài 5: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Nồng độ mol/lkhông nhiều các ion gồm trong dung dịch B là:

A. = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 1 M; = 1,5 M

B. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 1,5 M

C. = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M

D. = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; = 0,5 M; = 0,5 M.

Lời giải:

Đáp án: B

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol ⇒ = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol ⇒ = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol ⇒ = 1,5 M.

Bài 6: Nồng độ mol/l của ion H+ vào hỗn hợp H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M B. 14,4 M C. 16,4 M D. 18,4 M

Lời giải:

Đáp án: D

Giả sử vào 100 gam dung dịch H2SO4 là 60% bao gồm số mol là: nH2SO4 = (60.100)/(100.98) = 0,61 mol

V = 100/1,503 = 66,5 ml ⇒ CM(H2SO4) = 0,61/0,0665 = 9,2 M

Phương thơm trình đl: H2SO4 → 2H+ + SO42-

= 18,4 M

Bài 7: Tính nồng độ ion H+ trong hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit chính là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6M B. 1,14.10-3M C. 2.10-5M D. 1,5 .10-5M

Lời giải:

Đáp án: B

*

Theo bài xích ra:

Ka =

*

→ x ≈ 1,4.10-3M.

Bài 8: Cho hỗn hợp HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Nồng độ mol/ lkhông nhiều của NO2- trong dung dịch là

A. 5.10-4 B. 6,8. 10-4 C. 7,0.10-4 D. 7,5.10-4

Lời giải:

Đáp án: C

hotline x là độ đậm đặc của chất bị điện ly. Ta có; = = x M

⇒ Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 ⇒ x = 7.10-4 M

Bài 9: Một dung dịch cất Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) với ion Z (y mol). Ion Z và quý giá của y là

A. NO3- (0,03). B. CO32- (0,015).

C. SO42- (0,01). D. NH4+ (0,01)

Lời giải:

Đáp án: A

Dạng bài bác tập Phản ứng đàm phán ion trong dung dịch

A. Pmùi hương pháp điệu & lấy một ví dụ minh họa

Viết phương thơm trình ion thu gọn

+ Viết phản bội ứng dạng phân tử, đối chiếu dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn đa số ion giống như nhau ở nhị vế, thăng bằng năng lượng điện cùng nguyên tử ở hai vế, nhận được phương thơm trình ion rút ít gọn.

+ Các chất kết tủa, chất khí với hóa học năng lượng điện li yếu vẫn giữ lại nghỉ ngơi dạng phân tử.

ví dụ như minch họa

Bài 1: Viết pmùi hương trình phân tử cùng ion rút ít gọn gàng của những làm phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn:

a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl→ NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch tất cả chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

-Nếu mang đến dd này tác dụng cùng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

-Nếu mang lại dd này công dụng với AgNO3 thì nên cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau làm phản ứng nhận được 85,1 g kết tủa.

a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Hướng dẫn:

Phương thơm trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 ← 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓; Ag+ + Br- → AgBr↓

điện thoại tư vấn x, y theo thứ tự là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1) ; 143,5x + 188y = 85,1 (2) . Từ (1),(2) ⇒ x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

Bài 3: Dd X cất những ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành nhì phần bằng nhau:

Phần 1: tính năng với lượng dư dd NaOH, đun nóng chiếm được 0,672 lít khí (đktc) cùng 1,07 gam kết tủa.

Phần 2: tác dụng với lượng dư dd BaCl2, chiếm được 4,66 gam kết tủa. Tổng trọng lượng các muối khan thu được Khi cô cạn dd X là (quy trình cô cạn chỉ bao gồm nước cất cánh hơi)

Hướng dẫn:

nNH4+= nNH3 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

nFe3+ = 1,07/107 = 0,01 mol; nSO42- = 4,66/233 = 0,02 mol

Áp dụng đL bảo toàn điện tích: 3.0,01 + 0,03 = 2.0,02 +x ⇒ x = 0,02

m = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73 gam

Khối lượng muối bột khan vào dung dịch X: 3,73.2 = 7,46 gam

Bài 4: Cho 100ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 1M với Al2(SO4)3 1M tính năng cùng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thanh lọc mang kết tủa nung mang đến cân nặng không đổi nhận được chất rắn gồm khối lượng là

Hướng dẫn:

m = mCuO + mBaSO4 = 80.0,1 + 233.0,4 = 101,2 gam

Bài 5: Cho hỗn hợp rắn A tất cả KCl và KBr tác dụng cùng với hỗn hợp AgNO3 dư Lượng kết tủa sinh ra Lúc có tác dụng khô tất cả cân nặng bởi lượng AgNO3 đã phản ứng. Thành phần % trọng lượng KCl trong hỗn hợp A là

Hướng dẫn:

Điện thoại tư vấn mol KCl, KBr lần lượt là x, y mol.

Ta có: 35,5x + 80y = 62.(x+y)

*

B. Những bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phương trình ion rút ít gọn: H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O tương ứng với PTHH dạng phân tử nào sau đây ?

(1) 2HCl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 ↑ + H2O

(2) 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2 H2O

(3) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

(4) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 2: Các tập thích hợp ion dưới đây hoàn toàn có thể sống thọ bên cạnh đó vào và một hỗn hợp

A.Na+, Cu2+, OH-, NO3- B. Ca2+, Fe2+, NO3-, Cl-

C.Na+, Ca2+, HCO3-, OH- D. Fe2+, H+, OH-, NO3-

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 3: Chất làm sao tiếp sau đây không tạo ra kết tủa lúc bỏ vô hỗn hợp AgNO3

A. KBr B. K3PO4 C. HCl D. H3PO4

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 4: Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+ ,Ca2+ ,Mg2+ ,Ba2+ , H+ , NO3- . ý muốn bóc được nhiều cation thoát khỏi hỗn hợp mà không đưa ion kỳ lạ vào dung dịch tín đồ ta sử dụng :

A. hỗn hợp K2CO3 trọn vẹn . B. hỗn hợp Na2SO4 toàn diện.

C. dung dịch KOH vừa đủ. D. dung dịch Na2SO3 đầy đủ.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: Trong các cặp hóa học dưới đây, cặp chất như thế nào thuộc lâu dài vào hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 với KOH D. NaCl với AgNO3

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: Phản ứng hóa học làm sao sau đây gồm phương trình ion thu gọn là H+ + OH → H2O ?

A. HCl + NaOH → H2O + NaCl

B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3

C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

D. H2SO4 +Ba(OH)2 → 2 H2O + BaSO4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Pmùi hương trình: S2- + 2H+ → H2S là phương thơm trình ion rút gọn gàng của bội phản ứng

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑.

B. 2NaHSO4 + 2Na2S → 2Na2SO4 + H2S↑

C. 2HCl + K2S → 2KCl + H2S↑.

D. BaS + H2SO4 → BaSO4↓ + H2S↑.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 8: Không thể bao gồm dung dịch chứa đôi khi những ion

A. Ba2+, OH-, Na+, SO42- B. K+, Cl-, OH-, Ca2+.

C. Ag+, NO3-, Cl-, H+ D. A với C đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 9: Cho một lạng dư hỗn hợp AgNO3 vào 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaF 0,05M , NaCl 0,1M , NaBr 0,05M. Khối hận lượng kết tủa thu được là

A. 3,01 gam B. 2,375 gam C. 2,875 gam D. 3,375 gam

Lời giải:

Đáp án: B

m = 0,01.(108 + 35,5) + 0,005.(108 + 80) = 2,375 gam

Bài 10: Cho 4 dung dịch trong veo, từng dung dịch chỉ chứa một loại cation cùng một loại anion trong số ion sau : Ba2+ ,Al3+ , Na+, Ag+ ,CO3- ,NO3- ,Cl- ,SO42-. Các hỗn hợp sẽ là :