BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU VỚI ALTHOUGH DESPITE

Tiếng Anh có một trong những liên từ bỏ miêu tả sự tương phản bội nhỏng although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đó là những dạng bài xích tập về although in spite of despite giúp các bạn ôn lại phương pháp cần sử dụng cũng tương tự cấu trúc đã được học tập ở phần triết lý.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu với although despite

Lý thuyết

Hãy cùng cả nhà ôn tập một trong những định hướng cơ bản về although in spite of despite ngay lập tức dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều có tầm thường nghĩa là khoác dù, hoàn toàn có thể Tiên phong mệnh đề hoặc thân câu chia cách 2 mệnh đề cùng nhau. Nếu cầm đầu câu, sau mệnh đề cất các trường đoản cú trên, phải thêm lốt phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised lớn be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t like her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised hlặng from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her to lớn the party………………………….

5) ………………………………, I managed lớn make myself understood.

6) He was late……………………………….

7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.

*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of

1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided khổng lồ give up his job……………….I advised hyên not to lớn.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

9) I didn’t get the job……………..my qualifications.

Xem thêm: Cỗ Máy Thời Gian 2018 Tập 16/40 A Step Into The Past, Tân Cổ Máy Thời Gian

10) …………..what I said last night, I still love you.

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went lớn school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math kiểm tra.

A. although B. despite C. in spite of

5) I have sầu so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. in spite of B. even though C. despite

6) ……………….the heavy fog, we managed khổng lồ get to the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of

7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. even though B. in spite of C. despite

9) The elevator was out of order so I had lớn use the stairs……………..being exhausted.

A. in spite B. despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. although B. because C. even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to walk to lớn the village. (although)

4) I decided to accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays sport everyday. (despite / the fact)

9) Although I see hyên ổn every morning, I’ve sầu never spoken lớn hlặng. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen hyên before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised to be on time

7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed to lớn walk to the village.

4) I decided khổng lồ accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing hyên ổn every morning, I’ve sầu never spoken khổng lồ hlặng.

10) It’s quite warm despite being a bit windy.

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa trình làng với những cô giáo, học sinh những bài tập về although in spite of despite bao gồm câu trả lời cụ thể. Nhớ rèn luyện tiếp tục góp nâng cao tài năng làm cho bài xích tập kết quả..