Bản cam kết bảo vệ môi trường

1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:

- Nơi tiếp nhận:Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả:

Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

Bạn đang xem: Bản cam kết bảo vệ môi trường

3- Trình tự thực hiện:

Bước 1:Chủ cơ sở, chủ dự án (sau đây gọi là khách hàng) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định đến nộp tại Phòng TN-MT huyện, thành phố;

- Thời gian tiếp nhận và hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (Trừ các ngày lễ và thứ 7, chủ nhật)

Bước 2:Sau khi nhận hồ sơ, Phòng TN-MT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án, chủ cơ sở biết về việc chấp nhận hồ sơ hoặc không chấp nhận hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 3:Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng TN-MT thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện ra văn bản thông báo cho chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường. Trường hợp không chấp nhận, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Bước 4:Phòng TN-MT thông báo cho khách hàng đến trả kết quả và gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký cho UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án. Khách hàng nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả.

4- Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Các đối tượng lập dự án đầu tư (có tính chất, quy mô, công suất không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường), hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT;

b) Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

2. Các đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường gồm:

a) Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT;

b) Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Xem thêm: Cộng Hòa Thời Báo (Chtb)

3. Đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT (Dự án, phương án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ), ngoài các văn bản quy định tại điểm 1 hoặc điểm 2 nêu trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.

4. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 45 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT (Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp: Thay đổi địa điểm thực hiện; Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký; Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.), ngoài các văn bản quy định tại điểm 1 hoặc điểm 2 nêu trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh trước đó.

b) Số lượng hồ sơ:03 bộ

6- Thời hạn giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ của Phòng TN-MT, UBND cấp huyện là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký cho chủ dự án và UBNDcấp xã nơi thực hiện dự án là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt.

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng TN-MT cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án

8- Kết quả thực hiện TTHC:Văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận bản cam kết bảo vệ môi trường

9- Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu bìa và trang phụ bìa của Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư;;

+ Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư;

+ Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của bản cam kết bảo vệ môi trường đối với phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư;

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

*
Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:Không có

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:Không

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;