Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ CÔNG THƯƠNG ------- Số: 4495/QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ CÔNG THƯƠNG ------- Số: 4495/QĐ-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của B" />

Bảng Giá Điện Sinh Hoạt 2017

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược thiết bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái mạnh và ĐK áp dụng Phần mượt tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Bảng giá điện sinh hoạt 2017

">Theo dõi hiệu lực VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

Số: 4495/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

TPhường. hà Nội, ngày 30 tháng 1một năm 2017


Căn uống cứ đọng Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 mon 8 năm 2017 của Chính phủ vẻ ngoài về tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Công Thương;

Căn cứ đọng Luật Điện lực ngày 03 mon 12 năm 2004 với Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 1một năm 2012;

Căn uống cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của nhà nước phương tiện cụ thể thực hành một vài điều của Luật Điện lực cùng Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Điện lực;

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 mon 6 năm 2017 của Thủ tướng tá nhà nước lý lẽ về chính sách điều chỉnh mức giá cả năng lượng điện lẻ bình quân;

Căn uống cứ đọng Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng tư năm 2014 của Thủ tướng nhà nước vẻ ngoài về cơ cấu tổ chức biểu giá bán kinh doanh nhỏ điện;

Căn cứ Thông bốn số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương thơm giải pháp về thực hiện giá thành điện;


Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng Cục Điều máu năng lượng điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành giá bán lẻ năng lượng điện cho những team quý khách hàng sử dụng điện cùng giá cả điện cho những đơn vị chức năng nhỏ lẻ điện trên Phụ lục dĩ nhiên Quyết định này. Giá bán năng lượng điện khí cụ tại Phụ lục đương nhiên Quyết định này chưa bao gồm thuế quý hiếm ngày càng tăng.
Điều 2. Mức giá kinh doanh nhỏ năng lượng điện trung bình là 1 trong những.720,65 đồng/kWh (không bao gồm thuế quý giá gia tăng).

Xem thêm: Nhuộm Hoa Hồng Cầu Vồng Đơn Giản, Lên Màu Đẹp Sau 5 Phút, Cách Làm Hoa Hồng Cầu Vồng


Điều 3. Thời gian áp dụng giá thành điện: từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Cục trưởng Cục Điều máu năng lượng điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực toàn nước, các tổ chức triển khai, cá nhân tất cả liên quan Chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo nhà nước, các Phó Thủ tướng; - VP.. Tổng Bí thư; - Các Sở, cơ quan ngang Sở, phòng ban nằm trong Chính phủ; - Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thị thành trực trực thuộc Trung ương; - Website Chính phủ; - Website Bộ Công Thương; - Bộ Tư pháp (Cục soát sổ VBQPPL); - Ssinh hoạt Công Thương thơm các tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Tổng cửa hàng Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng


PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN (Ban hành tất nhiên Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương)