BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ TRƯỜNG HỌC

Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ 2022? Hướng dẫn làm Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ?


Sự giám sát của Đảng chính là các hoạt động dược tiến hành như điều tra, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động thực hiện nghị quyết và chủ trương của Đảng ở các cấp đảng ủy và các cấp tổ chức Đảng ở dưới và việc theo dõi và kiếm tra giám sát đó cần được lập thành văn bản dựa trên mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ theo quy định hiện hành. Vậy mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được làm như thế nào. Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn cho bạn đọc về mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của chi bộ trường học

*
*

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568


Mục lục bài viết


1. Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ là gì?


Chắc hẳn khái niệm về báo cáo chúng ta đã nghe rất nhiều, đây được hiểu là một loại văn bản hành chính (gồm văn bản giấy và văn bản điện tử) của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thể hiện tình hình, kết quả thực hiện công việc nhằm giúp cho cơ quan, người có thẩm quyền có thông tin phục vụ việc phân tích, đánh giá, điều hành và ban hành các quyết định quản lý phù hợp.


Thực hiện việc kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện kiểm tra của Đảng chính là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá và kết luận về ưu điểm, về khuyết điểm hoặc là vi phạm của cấp ủy, của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, chấp hành điều lệ của Đảng, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng và chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

Giám sát của đảng chính là việc các tổ chức đảng sẽ quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh theo cương lĩnh chính trị và điều lệ của Đảng.

Việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng được quy định cụ thể lại Quyết định 30 Quy định về thu hành chương VII và chương VIII điều lệ của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Theo đó nên sau quá trình kiểm tra giám sát thì cần có báo cáo về công tác kiểm tra giám sát chi bộ, cụ thể trong báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ.

2. Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ để làm gì?

Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ để ghi lại các nội dung sau quá trình kiểm tra giám sát thì cần có báo cáo về công tác kiểm tra giám sát chi bộ, cụ thể trong báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022 gồm các nội dung:

Kế hoạch xây dựng công tác kiểm tra giám sát năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2022; việc xem xét xử lý kỷ luật đảng viên; việc giải quyết đơn thư tố cáo; việc giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng; đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng để khắc phục những nhược điểm đó.

3. Mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ……..ĐẢNG ỦY …

Số – BC/ĐU

.., ngày …… tháng …. năm

BÁO CÁO Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng… (hoặc năm …) và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng… (hoặc năm …)

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

(Tình hình đơn vị, tổ chức đảng; những thuận lợi, khó khăn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát)

……

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy:

– Số tổ chức đảng được kiểm tra: ……

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được kiểm tra: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số tổ chức đảng được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

– Số đảng viên được giám sát: …

Nội dung ……

Kết quả: ……

2. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy:

2.1. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra: Chi bộ: ….. Chi uỷ …..

Kết luận có vi phạm: …. trong đó phải xử và đề nghị xử lý: ……

Đã xử lý: …. Hình thức xử lý: Khiển trách: …….. Cảnh cáo: …….

Tóm tắt lỗi phạm:

………

2.2. Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm:

– Tổng số đảng viên được kiểm tra: …..

– Đối tượng được kiểm tra:

+ Đảng uỷ viên: ….. Chi uỷ viên ……

+ Đảng viên là cán bộ thuộc diện quản lý của cấp uỷ cơ sở:……..

+ Đảng viên không giữ chức vụ: ….

Kết luận:

– Có vi phạm: ….. (%) số phải xử lý hoặc đề nghị xử lý: ………

– Đã xử lý: …. Hình thức xử lý: Khiển trách: ….. Cảnh cáo: ….

Tóm tắt lỗi phạm:….

(Chú ý: UBKT Đảng uỷ cơ sở hàng năm nên kiểm tra 1 tổ chức đảng trực thuộc và từ 1-2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm).

2.3. Giám sát đảng viên và tổ chức đảng:

* Giám sát thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm:

– Tổng số tổ chức đảng được giám sát: ……

– Tổng số đảng viên được giám sát: ……

– Đánh giá kết quả giám sát: ……

* Giám sát theo chuyên đề:

– Đối với tổ chức đảng:

+ Tổng số được giám sát: ……

+ Nội dung giám sát: …….

+ Đánh giá kết quả giám sát: …..

– Đối với đảng viên:

+ Tổng số được giám sát: …

+ Nội dung giám sát: …..

+ Đánh giá kết quả giám sát: ……

2.4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật trong Đảng:

* Hồ sơ đề nghị cấp ủy cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật:

– Tổng số đảng viên: …….

Xem thêm: 4 “ Bí Mật ” Mà Các Blogger Dùng Để Viết Blog Trên Facebook : Đơn Giản Thôi

– Tổng số tổ chức đảng cấp dưới: …

* Thi hành kỷ luật đảng viên:

– Số đảng viên bị thi hành kỷ luật: …

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ viên cơ sở:….., Chi uỷ viên: ……., Đảng ủy viên bộ phận:….., đảng viên thuộc diện cấp trên quản lý nhưng không phải cấp uỷ viên cùng cấp: ……, đảng viên không giữ chức vụ: ……….

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách: ……., Cảnh cáo: ….., Cách chức: ……,

– Thẩm quyền thi hành kỷ luật:

Đảng uỷ cơ sở: ……

Chi bộ: …..

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật: ……

* Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật tổ chức đảng:

– Số tổ chức bị thi hành kỷ luật: ……

– Đối tượng bị thi hành kỷ luật: Đảng uỷ bộ phận:….., Ban thường vụ:…

Chi bộ: …; Chi uỷ: …

– Hình thức kỷ luật: Khiển trách: ……., Cảnh cáo: …..,

Tóm tắt lỗi phạm bị thi hành kỷ luật:….

2.5. Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng:

* Giải quyết tố cáo đảng viên:

– Tổng số đơn nhận được: ………

Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: ………, đơn nhận trực tiếp: …….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn không ký tên: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Đảng uỷ viên: ….., Chi uỷ viên: …….., Cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý nhưng không phải cấp uỷ viên cùng cấp: …., Đảng viên không giữ chức vụ: …..

– Số đơn phải giải quyết: ………

– Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đã chuyển cấp thẩm quyền giải quyết: …

Tóm tắt nội dung tố cáo:…..

Kết quả giải quyết:…….

* Giải quyết tố cáo Tổ chức Đảng:

– Tổng số đơn nhận được: ………, Số đơn phải giải quyết: ……

Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: ……, đơn nhận trực tiếp: …….

– Phân loại đơn: Đơn có ký tên: ….., đơn không ký tên: ….., đơn mạo danh: …..

– Đối tượng bị tố cáo: Chi bộ: ………, Chi uỷ: ……

Tóm tắt nội dung tố cáo:……

Kết quả giải quyết:….

* Giải quyết khiếu nại kỷ luật:

– Tổng số đơn nhận được: …Trong đó: Đơn do cấp trên chuyển đến: …, đơn nhận trực tiếp: ……………., Số đơn phải giải quyết: ………

Tóm tắt nội dung khiếu nại:…. Kết quả giải quyết:…..

2.6. Kiểm tra tài chính:…..

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG…. (HOẶC NĂM….):

…..

IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

……

Nơi nhận:

– UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp;- Đảng uỷ …;- Lưu.

T/M ĐẢNG UỶBÍ THƯ

4. Hướng dẫn làm mẫu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ:

Hiện nay chưa có mẫu báo cáo về việc kiểm tra giám sát chi bộ, tuy nhiên khi soạn thảo báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022 cần có những thông tin như sau:

– Ở phía bên trên góc trái của trang giấy gồm các nội dung là Đảng ủy…, chi bộ…., số…BC/ĐU;

– Phía trên góc phải là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, phía bên dưới là ngày…tháng…năm…;

– Tên của báo cáo: Báo cáo kiểm tra giám sát chi bộ năm 2022;

– Nội dung báo cáo:

Đặc điểm tình hình: Nêu cụ thể về tình hình đơn vị, tổ chức Đảng, nêu những thuận lợi và khó khăn khi triển khai việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát chi bộ.

Ví dụ: Chi bộ xác định việc kiểm tra giám sát đảng viên là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ quý 1 hằng năm.

Việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát: Phân công người phụ trách công tác kiểm tra giám sát ở chi bộ; kết quả thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát chi bộ năm 2020 cụ thể là có….cuộc kiểm tra và….cuộc giám sát.

Việc thi hành kỷ luật đối với Đảng viên; công tác giải quyết về việc khiếu nại, tố cáo của chi bộ.

Nhận xét, đánh giá chung: nêu ra ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và đưa ra phương hướng để giải quyết những hạn chế đó.

– Cuối báo cáo thay mặt chi bộ bí thư sẽ ký.

Chú ý: Báo cáo này đề nghị UBKT cơ sở gửi về UBKT Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17 của tháng cuối quý.