Bảo vệ môi trường tiếng anh là gì

1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng lạ thay đổi khí hậu8. creature /ˈkriːʧə/ sinc vật9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự bỏ bỏ11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quy trình sa mạc hóa12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng13. dust /dʌst/ vết mờ do bụi bẩn14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái xanh học16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinc thái17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra18. alternative sầu energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ tích điện nỗ lực thế19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trườngtrăng tròn. environmentadanh mục /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường thiên nhiên học21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ những loài
23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nguyên liệu hóa thạch25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ dung dịch trừ sâu27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng lạ ấm dần lên toàn cầu29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ cảm giác đơn vị kính30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ hóa học thải công nghiệp31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài ngulặng thiên nhiên32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự núm tràn dầu33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt độ đới37. sea màn chơi /siː ˈlɛvl/ mực nước biển38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải39. soil /sɔɪl/ đất40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ tích điện khía cạnh trời41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin phương diện trời42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa
43. harmful /ˈhɑːmfʊl/ khiến hại44. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi45. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng46. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại47. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm48. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
49. sustainable /səˈsteɪnəbəl/
bền vững50. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm51. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ52. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo53. environment friendly /ɪnˈvaɪrənməntˈfrɛndli/ thân thiết với môi trường
54. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn55. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy56. die out /daɪ aʊt/ chết dần57. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ thay đổi mất58. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn59. dump /dʌmp/ vứt bỏ60. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra61. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn62. leak /liːk/ rò rỉ63. threaten /ˈθrɛtn/ bắt nạt dọa64. pollute /pəˈluːt/ làm cho ô nhiễm65. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ66. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh khô lọc67. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế68. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
69. conserve sầu /kənˈsɜrv/ bảo tồn
70. clean /klin/ dọn dẹp
*

TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH (ONLINE)

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

Bạn đang xem: Bảo vệ môi trường tiếng anh là gì

▪ Làm câu hỏi tận nhà, không buộc phải chuyên chở.

▪ Thời gian đào tạo và huấn luyện linc hoạt.

▪ Chỉ cần có máy vi tính kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone bảo vệ cho Việc dạy dỗ học online.

▪ Yêu cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học.

Xem thêm: Công Ty Điện Máy Nhân Tâm - Dien May Nhan Tam (Dienmaynhantam)

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức lập tức.

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng đến từng học tập viên khác biệt.

▪ Dựa bên trên mục tiêu, đặc thù từng ngành bài toán của học tập viên.

▪ Học hồ hết dịp đầy đủ nơi, thời gian năng động.


*

▪ Được học tập tại môi trường chuyên nghiệp hóa 7 năm tay nghề đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh.