BIÊN BẢN MẪU

Biên bản cuộc họp là một loại văn bản không thể thiếu trong bất kì cuộc họp, hội nghị làm sao. Vậy một mẫu biên bản cuộc họp cần tuân thủ theo đúng những tiêu chuẩn làm sao cùng giải pháp viết biên bản cuộc họp chuẩn ra sao?


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Download một số mẫu biên bản những cuộc họp khácNhững yêu thương cầu cần biết Khi viết biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp là gì?

Biên bản cuộc họp được hiểu là những loại văn bản quan tiền trọng cần sử dụng để ghi lại những vấn đề diễn ra vào một cuộc họp, hội nghị. Những vấn đề được ghi trong biên bản họp thường là nội dung tiến trình cuộc họp, những quyết định cuối cùng của cuộc họp đó. Người chịu trách nát nhiệm viết biên bản cuộc họp thường sẽ là những thư ký kết văn chống.

*
cuộc họp

Có thể nói trong các cuộc họp thì biên bản là một thứ ko thể thiếu được. Không chỉ có tác dụng ghi lại những điều diễn ra ngoại giả như một bằng chứng để cần sử dụng Khi xảy ra bất kì những điều bất ngờ.

Vai trò của biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp thường ghi lại những nội dung đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong một hội nghị, cuộc họp nào đó. Loại biên bản này được coi là một dạng văn bản, tài liệu mặc dù không có quyền lực pháp luật nhưng cũng gồm thể cần sử dụng để chứng minh những sự việc đã xảy ra.

Tất cả những diễn biến xảy ra vào một cuộc họp đều được ghi lại rõ ràng, nhất là những quyết định, ý kiến tất cả tương quan đến nội dung cuộc thảo luận. Đồng thời văn bản cuộc họp như một lời cam kết thực hiện những sắp xếp nội dung, nhiệm vụ được đưa ra trong cuộc họp lúc học đã kí vào biên bản này. Bên cạnh đó loại tài liệu này còn khiến cho những người gồm liên quan khi cần có thể kiểm tra lại tính đúng chuẩn của công việc.

Một số mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh có thể sử dụng mang lại mọi công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc ______________
Số: /BB- ….. (3)…..

Bạn đang xem: Biên bản mẫu

BIÊN BẢN

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu……………………………………….

Địa điểm……………………………………………………

Thành phần tđam mê dự…………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………….. …………………………………………………………..

Thư cam kết (người ghi biên bản):………………………. …………………………………………………………..

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

……………………………………………………………….. …………………………………………………………..

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. mon ….. năm ……./.

THƯ KÝ (Chữ ký) Họ cùng tên CHỦ TỌA (Chữ cam kết, dấu (nếu có)) (5) Họ cùng tên
Nơi nhận: – ……….; – Lưu: VT, hồ sơ.

Ghi chú:

Tên cơ quan liêu, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan tiền, tổ chức phát hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo. (5) Ghi chức vụ bao gồm quyền (nếu cần).

➤ Tải mẫu biên bản 1 TẠI ĐÂY

TÊN CÔNG TY

Số:……./BB-…..

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

………., ngày …. mon … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………………………… …)

Hôm nay, vào khoảng …h… ngày …tháng … năm …. tại văn chống cửa hàng ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tđắm đuối dự gồm:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

III/ Kết luận cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Cuộc họp kết thúc vào khoảng …h…. ngày … mon … năm …

Thư ký cuộc họp

.

Chủ trì cuộc họp

.

➤ Tải mẫu Biên bản họp 2 TẠI ĐÂY

CÔNG TY …………………….

Xem thêm: Các Bước Chăm Sóc Da Mụn Thâm, Ẩn Và Viêm Đúng Cách Chăm Sóc Da Mụn Và Thâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /BB –

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

——— ***** ——–

BIÊN BẢN HỌPhường CÔNG TY ……………

(V/v …………. )

Hôm nay, vào mức …..giờ, ngày ……….. tại Công ty………………………………

Giấy chứng nhận đăng cam kết kinh doanh số:……………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký marketing – Sở kế hoạch và đầu tư: ……….. Cấp ngày:………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………….

shop tiến hành họp:……………………………………………………………………….

Nội dung, chương trình họp:………………………………………………………

Thành phần tđam mê dự:………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ………………………………….. Thư ký:……………………………………….

Diễn biến cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Các quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biểu quyết (nếu có):

Số phiếu tán thành: …………………………% số phiếu Số phiếu ko tán thành:…………………phiếu

Cuộc họp kết thúc cơ hội ………….h cùng trong ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các member dự họp thông qua cùng cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các member nhất trí thông qua và tất cả hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Chữ ký kết của những thành viên

➤ Tải mẫu biên bản họp chủ thể 3 TẠI ĐÂY

Download một số mẫu biên bản những cuộc họp khác

Bên cạnh những cuộc họp bàn bạc và triển knhì các kế hoạch công việc chủ yếu thì những công ty còn có những cuộc họp không giống như: họp đưa ra bộ, họp giao ban, họp công đoàn. Và tất nhiên mỗi cuộc họp đó cũng đều cần đến những biên bản sau khoản thời gian kết thúc. Vậy những mẫu biên bản đến những cuộc họp đó sẽ ra sao?

Mẫu biên bản họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc ————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP. CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tmê say dự

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………….

– Thành phần tmê mệt dự: ……………………………………………………………..

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí bởi vì …………………………………………

– Chủ trì: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị gồm thể gồm những phần sau): Sinc hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinch hoạt những văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới phát hành gồm (liệt kê thương hiệu những văn bản)…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. trải qua report mon ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) …………………………………………

Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………….. gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi nắm tắt ý kiến phạt biểu) ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Đ/c …………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………….Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c……………………………………………………trải qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký

(Chữ ký kết, đóng dấu nếu có)

Họ và tên

Chủ trì

(Chữ ký)

Họ cùng tên

➤ Tải mẫu biên bản cuộc họp Công Đoàn TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………….

– Thành phần tham mê dự gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Chủ trì (chủ tọa): ………………………………………………………………………………………………….

– Thư cam kết (người ghi biên bản): …………………………………………………………………………………

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

…………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký kết (Chữ ký)Họ với tên Chủ tọa

(Chữ cam kết, dấu (nếu có))

Họ với tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan liêu, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan liêu, tổ chức phát hành văn bản

(3) Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan tiền, tổ chức ban hành văn bản

➤ Tải mẫu biên bản họp giao ban TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản họp chi bộ

ĐẢNG ỦY……………………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ………………………………………….

BIÊN BẢN HỌP. CHI BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:…………………………………………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………

Thành phần: (Lưu ý bao gồm thể mời thêm Đảng ủy viên thống kê giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa: …………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phần mở đầu

– Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tổn mon ……/20/……..

– Chi bộ cử thư ký cuộc họp:…………………………………………………………………….

– Thông báo tình trạng đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên gồm mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt cùng lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

– Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, xuất xắc văn bản thông tin….)

2.2. Đánh giá bán thực trạng thực hiện Nghị quyết mon trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản cần nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi đến cụ thể)

– …………………………………………………………………………………………………………

– Phần thực hiện học tập với tuân theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minc của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng mũi nhọn tiên phong, gương mẫu bao gồm việc làm cho cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên bao gồm không đúng phạm (nếu có). Sinch hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí minh vào thời điểm tháng sinc hoạt)

…………………………………………………………………………………………………………..

– Bí thư thông tin ý kiến của đảng viên, quần bọn chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và sứ mệnh tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để đưa ra bộ tất cả biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tma lanh với những biểu hiện quan liêu, tđê mê nhũng, lãng phí, tiêu cực.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện trong tháng tới gồm nội dung chủ đề học tập cùng làm theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minch tháng tiếp theo. Đồng thời cắt cử nhiệm vụ cụ thể mang lại đảng viên thực hiện.

…………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ thảo luận, tham mê gia đóng góp ý kiến về những nội dung trên (ghi bỏ ra tiết các ý kiến đóng góp)…………………………………………………………………………………………………….

Phần kết thúc

– Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

– Chi bộ biểu quyết trải qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý cùng số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc……………………. giờ, ngày…..tháng…..năm 20……. biên bản được trải qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌA THƯ KÝ

➤ Tải mẫu biên bản cuộc họp bỏ ra bộ mới nhất TẠI ĐÂY

Những yêu cầu cần biết khi viết biên bản cuộc họp

Một biên bản cuộc họp hoàn chỉnh có thể đại diện cho việc cuộc họp đó có thành công xuất xắc không? Bởi những biên bản này sau khoản thời gian kết thúc hội nghị, cuộc họp đều được chuyển lại cho những cá thể, đơn vị tđam mê gia hoặc liên quan đến cuộc họp đó. Vậy đề xuất, những người có tác dụng biên bản nhất định phải để ý vào việc hình thành biên bản đúng tiêu chuẩn. Những điều cần lưu ý khi ghi biên bản cuộc họp như sau:

*
Cuộc họp làm sao cũng cần đến biên bản

Có sẵn mẫu biên bản theo tiêu chuẩn

Đây là một vào điều nhất định người có tác dụng biên bản cần phải nhớ kĩ, chuẩn bị sẵn sàng để ko mất thời gian làm cho biên bản. Đây cũng là cách giúp các thư cam kết cuộc họp giảm bớt gánh nặng Khi làm cho biên bản, bởi ko phải ai cũng gồm thể nắm bắt mọi báo cáo một giải pháp mau lẹ cả.

Những nội dung nhất định cần phải bao gồm trong một biên bản cuộc họp mẫu sẽ bao gồm:

Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp Những thành phần tmê say dự Nội dung của cuộc họp Những kết luận được đưa ra khi cuộc họp kết thúc

Tốc kí gấp rút, đầy đủ các nội dung

Đây được cho rằng một việc có tác dụng cần thiết đối với những người thư cam kết chịu trách nát nhiệm làm biên bản cuộc họp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng sổ sách, laptop để việc ghi chép lại những nội dung diễn ra được xong xuôi một biện pháp đầy đủ và mau lẹ nhất. Nếu bạn ko thể bắt kịp được tiến độ cuộc họp, bạn gồm thể sử dụng công cụ hỗ trợ là lắp thêm ghi âm để không bỏ sót bất kì nội dung quan tiền trọng nào.

Đúng trọng trung khu cuộc họp

Một biên bản cuộc họp tiêu chuẩn thì thứ người ta quyên tâm đến chính là nội dung bên trong đó. Từ nội dung được ghi trong biên bản thì những người không tồn tại mặt vẫn tất cả thể nắm được nội dung chủ yếu của cuộc họp đó là gì. Vậy đề nghị người làm cho biên bản nhất định nắm bắt được trọng chổ chính giữa vấn đề cần thiết của cuộc họp để ghi vào biên bản.

Đảm bảo biết tin trung thực, thiết yếu xác

Những báo cáo được ghi vào biên bản nhất định cần phải đảm bảo được độ chính xác tất cả những vấn đề đã trao đổi vào hội nghị. Để tất cả thể đảm bảo độ tin cậy, chấp thuận của tất cả những người tham gia thì cần phải đọc lại biên bản trước toàn thể những người tsi mê gia khi dứt.

Những lên tiếng cần phải bao gồm trong mẫu biên bản cuộc họp công ty

Tên của doanh nghiệp đó, số biên bản, tên biên bản Địa điểm, thời gian diễn ra cuộc họp Thành phần tsay đắm gia, thương hiệu người đứng đầu chủ trì cuộc họp, thư ký kết Những nội dung diễn ra Kết quả cuộc họp

Trên là tất tật những vấn đề tương quan đến mẫu biên bản cuộc họp cũng như biện pháp ghi biên bản cuộc họp trong các trường hợp phổ biến. Mong rằng những phân chia sẻ của dramrajani.com dramrajani.com sẽ hữu ích với tất cả những bạn đọc đang theo dõi và quan sát bài viết này!