CÁCH HỎI ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ TRONG TIẾNG ANH

Chú ý: Động từ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải có sự thống nhất: nếu câu hỏi dùng “go” thì câu trả lời cũng phải dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu trả lời cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện gì trong tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How do they go to school?

Câu trả lời: They go to school by bus.

- Câu hỏi: How do you travel to Ha Noi?

Câu trả lời: I travel to Ha Noi by car.

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She goes to school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: Từ “walk” có nghĩa là “đi bộ” khi nói không dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks to school/ She goes on foot.

3, Bài tập

1. I go to work ... train.

Xem thêm: Quá Trình Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa, Evn Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to the gym by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel to Ha Long by ...

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel to Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come to Korea?

A, does B, do C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 tiếng anh 6
Từ khóa: / phương tiện đi lại
Bình luận dramrajani.com
0 bình luận

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
8 tháng trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020
1 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh
1 năm trước
*

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
1 năm trước
Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
1 năm trước
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
588636 lượt xem
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q}
500913 lượt xem
Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019
383557 lượt xem
Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
356868 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
295493 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
dramrajani.com Team