Cảm âm sáo trúc bài xuân về trên bản h mông

Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mèo | Xuân Về Bản Mông | Sáo Mèo | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Do sib Do / Sib Do mib Do…

mib fa Sol / mib fa Sol Sib Sol Sib

sol…. / Do Mib fa Sol Mib fa Sol Sib mib do

Do Sib Do….

Xem thêm: Tổng Đài Vnpt Thanh Hóa Cập Nhật Mới Nhất, Lắp Internet Cáp Quang Vnpt Tại Thanh Hóa

/ Sib Do2 mib Do / Mib fa Sib / sib Sol Sol

fa mib fa / mib fa mib bởi vì sol

sol Do Mib fa / mib fa mib Do Sib Sol

fa Sol Sib / Sol Sib Sol fa sol

sol bởi vì mib fa / mib fa mib vày mib

fa mib vì chưng mib do

Do Sib Do Sib Do / vị fa fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vày mib fa mib fa mib vì chưng / Sib Do Sib Sol Sib

Sol Sib Sol fa Sol / fa Sol fa Mib fa

mib fa mib do mib

vị mib vì mib do

mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Do Sib fa Sol mib vì fa Sol Sib Sib Sol Sol

sol vì chưng mib fa…. / Mib fa Mib …. bởi vì Sib Do…

Điệp Khúc Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mông

Sib Do/ Sib Do/ mib Do/ Do

Sib Do/ Sib Do/ Sol SibSol / fa Sol fa mib Do mib fa Sol Sol Sol

Sib Do/ Sib Do/ Mib Do/ Do

Sib Do / Sib Do / Sol Sol / fa Sol fa mib vày mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do mib fa mib fa mib Do Do

sol sol / Do Do mib fa mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do mib fa Sol Sib Do Sib Do Sib Sol Sib Sol Sib

fa Sol fa Sol mib fa mib fa

Do mib Do / mib sol Do mib fa Sol fa Sol Sib fa Sol Sib Sol Do

Sib Do Sib Do / Sol fa Sol fa mib Do mib fa fa Sol Sol Sol

Sib Do Sib Do / mib do do

Sib Do Sib Do Sol Sol / fa Sol fa mib Do mib Sol fa Sol Sib Do

sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Sib Sol

sol sol / Do Do Mib fa Mib fa Mib Do Do

sol sol / Do Do Mib fa Sol Sib Do…

Facebook