Ccb việt nam

*
Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VI. Ảnh: TL

Hội CCB Việt Nam là một đoàn thể quần chúng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động chính trị-xã hội trong khuôn khổ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Hội CCB Việt Nam nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; bảo đảm chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ, hội viên. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở; đến nay 100% xã, phường có tổ chức Hội và xuống các thôn, ấp, bản, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội hoặc có CCB làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Bạn đang xem: Ccb việt nam


Qua 32 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI.
Trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân đã được hàng triệu CCB tôi luyện, thử thách, khẳng định trong chiến tranh cách mạng, truyền thống đó lại càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng và Quân đội ta đã được Hội CCB Việt Nam kế thừa và phát huy. Đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của Nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Hội là cơ sở để đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và hoạt động. Hội không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết với Nhân dân, đoàn kết quốc tế.
Gương mẫu là phẩm chất tốt đẹp của người CCB Việt Nam, thể hiện qua năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống đối với Nhân dân và trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình sống và làm việc; nói đi đôi với làm là phương châm hành động của hàng triệu CCB; nhiều CCB là những tấm gương sáng, mẫu mực, uy tín được Nhân dân tin tưởng, làm theo và yêu mến.

Xem thêm: Nhìn Lại Lịch Sử Chiếc Áo Dài Việt Nam Qua Các Thời Kỳ, Lịch Sử Và Quá Trình Phát Triển Áo Dài Việt Nam


Đổi mới với phương châm “Cựu mà không cũ, cựu mà mới”, các cấp hội, hội viên CCB đã quán triệt, thấm nhuần và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhất là đổi mới về tư duy, lý luận, tác phong, phương pháp chỉ đạo và hoạt động thực tiễn. Nhiều tổ chức hội, hội viên đã nỗ lực, nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.
Với những công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc đạt được trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc, trong 32 năm qua, Hội CCB Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có công lao to lớn và có nhiều thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới của đất nước; đặc biệt Hội được nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Ítxala (Tự do) hạng Nhất; Hội đã có hàng trăm tập thể, cá nhân của Hội được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, trong đó có 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hàng trăm tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ; các ban, bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.
32 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Hội CCB Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “TRUNG THÀNH - ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - ĐỔI MỚI”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đề ra; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và tín nhiệm của Nhân dân.
Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên và Nhân dân cả nước ôn lại truyền thống, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế hệ CCB Việt Nam; ra sức thi đua, chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.