Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 2

khi làm cho đề thi để sở hữu cảm hứng nlỗi thi thiệt. Quý Khách hãy áp dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi với rung chuông lúc không còn tiếng thi. Chúc chúng ta thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 học kỳ 2

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cat B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have sầu a _______.

A. mèo B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minch City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minc city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tiông xã (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jachồng is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 12: Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình Lớp 8, Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls và boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys & girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys and girls

 

ĐÁPhường ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minh citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề soát sổ, đề thi Tiếng Anh lớp 3 gồm đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( gồm đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 ( bao gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
lúc làm đề thi để có cảm giác nhỏng thi thiệt. Quý Khách hãy thực hiện đồng hồ thời trang báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời hạn thi và rung chuông lúc hết tiếng thi. Chúc các bạn thi đạt hiệu quả tốt!!!