Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Quý khách hàng vẫn coi phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem và tải tức thì bản khá đầy đủ của tư liệu tại trên đây (134.58 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán trắc nghiệm file word

STại GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG trung học phổ thông NGƠ QUYỀN

Mã đề thi132

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Mơn: Tốn lớp 11

Thời gian làm cho bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Đường trực tiếp

12

y 

giảm đồ dùng thị của hàm số ycosx trên những điểm có hồnh độ nào?

A.

ππ2 ,6

x k k 

B.


ππ2 2 ,

3

x k k 

C.

ππ2 ,3

x k k 

D.

ππ2

,3

x k k 

Câu 2: Tìm m nhằm pmùi hương trình msin2x 3cos2x m 1 vơ nghiệm?


A. m 1 B. m 1 C. m 1 D. m 1

Câu 3: Cho hình chóp S ABCD. , lòng ABCD là hình bình hành. Khi kia giao tuyến của hai mặt phẳng

(SAB) và (SCD) là:

A. Đường trực tiếp qua S với tuy vậy tuy vậy với BD B. Đường thẳng qua S với song tuy vậy cùng với AD

C. Đường trực tiếp qua S cùng tuy vậy tuy vậy cùng với AC D. Đường trực tiếp qua S cùng tuy nhiên song cùng với AB

Câu 4: Từ tập A 

0;1;2;3;4

lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên lẻ có bốn chữ số song một không giống nhau?

A. 24 B. 36 C. 48 D. 60

Câu 5: Qua cha điểm ko thẳng hàng xác định từng nào mặt phẳng?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 6: Trong những hàng số sau, hàng số như thế nào là một cung cấp số nhân?

A. 1, 10, -100, 1000 B. 10, 8, 6, 3 C. 2, 5, 8, 12, 15 D. 2, 6, 10, 14

Câu 7: Gieo một bé súc sắc bằng phẳng cùng đồng chất một đợt. Xác suất để số chấm xuất hiện thêm nhỏ tuổi hơn ba là:

A.

1

2 B.


1

6 C.

1

3 D.

23

Câu 8: Cho phnghiền tịnh tiến theo véc tơ v

trở thành con đường trực tiếp d: 2019x 2018y 1 0 thành bao gồm nó.Tọa độ của véc tơ v

 là

A. v

2019; 2018

B. v

2019;2018

C. v 

2018;2019


D. v

2018;2019

Câu 9: Một tín đồ Call điện thoại thông minh nhưng mà quên nhì chữ số cuối mà chỉ ghi nhớ nhì chữ số đó rõ ràng. Ngườikia bấm bỗng dưng nhị số cuối. Xác suất để bạn đó hotline đúng số là:

A.

1

90 B.

13

90 C.

53

90 D.

8390

Câu 10: Tập nghiệm của phương thơm trình

2 3 4


x x

C C  x

A.

 

5 B.

 

0 C.

5;5

D.

5;0;5

Câu 11: Hệ số của x y10 19 trong knhì triển

29

2

x y

làA.

19 1029

2 C

B. 2 C19 2910 C.

1029

C


D. C2910

Câu 12: Phxay biến đổi hình như thế nào tiếp sau đây khơng buộc phải là phép dời hình?A. Phép chiếu vng góc lên một mặt đường thẳng B. Phxay tịnh tiến

C. Phép đồng nhất D. Phxay quay

Câu 13: Phương thơm trình cos2xcosx0 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng tầm

π π;


(2)

Câu 14: Phương thơm trình 4sin2x6 3sin cosx x 2cos2x4 có tập nghiệm nào?

A.

π π

π; 2 ,π2 k 6 k k

 

  

 

 


B.

π π

π; π,2 k 6 k k

 

  

 

 

C.

π π

π; π,2 k 3 k k

 

  

 


 

D.

π π

π π

2 ; ,2 k 3 k k

 

  

 

 

Câu 15: Lớp 11A gồm trăng tròn học viên nam và 25 học sinh thanh nữ. Có bao nhiêu biện pháp chọn ra một học sinh làmlớp trưởng?

A. trăng tròn B. 45 C. 25 D. 500

Câu 16: Cho con đường thẳng d đi qua nhị điểm A B, ( ), (α A B) . Khẳng định làm sao đúng?


A. d ( )α B. ( )α d C. d ( )α D. d ( )α

Câu 17: Số những số nguim dương tất cả năm chữ số không giống không và đôi một không giống nhau?

A. A105 B.

510

C C. 5

9

A D. 5

9

C

Câu 18: Dãy số như thế nào trong số dãy số sau là dãy số giảm?

A. 8, 6, 4, 2 B. 1, 2, 7, 8 C. 3, 8, 9, 10 D.

*

2 ( )n

u  n   n


Câu 19: Một dãy số ( )un được tính theo quy luật pháp

3 4 5

1 2 , 2 2.3 , 3 3.4 ,...

u  u  u 

Số hạng tổng quátcủa hàng số theo quy phương tiện trên là:

A. un n n( 1)n 1

  B. un n n( 2)n3 C. un n n( 1)n2 D.

2

( 1) nn

u n n  

Câu 20: Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm số lẻ?

A. ycos .sinx 2x B. y 1 sinx C. ysin5x D. y x tanx

Câu 21: Trong những xác minh sau, xác minh nào sai?


A. Hai đường thẳng cắt nhau thì gồm tốt nhất một điểm chung

B. Hai đường thẳng khơng đồng phẳng thì chéo cánh nhau

C. Trong không khí, hai tuyến đường trực tiếp song tuy vậy nếu chúng không tồn tại điểm chung

D. Ba con đường thẳng khơng đồng phẳng và đơi một cắt nhau thì đồng quy

Câu 22: Tập xác định của hàm số

1sin2

y

x

là tập nào?

A. D 

k2 ,π k

B.

π ,

2

D  k k 


 

 

C.

ππ

,

2

D   k k 

 

 

D. D 

k kπ, 

Câu 23: Tìm số nghiệm trong khúc 0;3π của phương thơm trình

3sin2

2

x 


A. 8 B. 6 C. 2 D. 5

Câu 24: Nghiệm của phương thơm trình

0 3

cot(2 30 )

3

x  

A. x300k90 ,0 k  B. x750k90 ,0k 

C. x450k90 ,0 k  D. x750k90 ,0k 

Câu 25: Cho hình chóp S ABCD. , đáy ABCD tất cả các cặp cạnh đối ko tuy vậy tuy vậy. Điện thoại tư vấn E là giaođiểm của AC cùng BD , F là giao điểm của AB với CD . Khẳng định làm sao đúng?

A. (SAB) ( SCD)SF B. (SAD) ( SCB)SF


(3)

Câu 26: Cho hình chóp S ABCD. , lòng ABCD là hình bình hành chổ chính giữa O , Call I là trung điểm của SO .Mặt phẳng (IAB) cắt hình chóp S ABCD. theo thiết diện là hình gi?

A. Hình thang B. Hình bình hành C. Tam giác D. Ngũ giác

Câu 27: Phxay tịnh tiến theo véc tơ v 

2;1


biến đổi điểm M

 

1;2 thành điểmM" gồm tọa độ là

A. M  " 3; 1

B. M " 2;2

C. M" 3;1

 

D. M " 1;3

Câu 28: Dãy số nào trong các hàng số sau là dãy số tăng?

A. 1, 2, 5, 9 B. 2, 3, 4, 5 C. 7, 8, 10, 9 D. 50, 40, 30, 20

Câu 29: Số bí quyết xếp tứ tín đồ ngồi vào một trong những hàng ngang tất cả tư ghế là:

A. 16 B. 4 C. 8 D. 24

Câu 30: Cho ΔABC gồm giữa trung tâm G . điện thoại tư vấn A B C", ", " thứu tự là trung điểm BC CA AB, , . Phxay vị tựchổ chính giữa G đổi mới ΔABC thành ΔA B C" " " có tỉ số k bằng bao nhiêu?

A. k 0,5 B. k 0,5 C. k 2 D. k 2

Câu 31: Mệnh đề làm sao không nên trong số mệnh đề sau?

A. Phép vị từ biến hóa tam giác thành tam giác đồng dạng

B. Phxay vị từ tỉ số k 2 biến chuyển tam giác gồm diện tích bởi 2 thành tam giác gồm diện tích bởi 4

C. Phnghiền vị trường đoản cú tỉ số k một là một phnghiền dời hình

D. Phnghiền vị tự trở nên tỉ số k thay đổi con đường trịn bán kính R thành con đường trịn nửa đường kính k RCâu 32: Cho cấp cho số cộng 1, 8, 15, 22, 29,.... Công không nên của cấp số cùng này là:


A. 9 B. 8 C. 7 D. 10

Câu 33: Cho cung cấp số nhân 1, -3, 9, -27, 81,.... Công bội của cấp cho số nhân này là:

A. 2 B. 3 C. 3 D. 1

Câu 34: Trong các xác minh sau, xác định như thế nào sai?

A. Tất cả các phương diện của hình vỏ hộp đầy đủ là hình bình hành

B. Tất cả các cạnh bên kéo dãn dài của một hình chóp cụt đồng quy

C. Một mặt phẳng giảm hai mặt phẳng song tuy vậy thì nhì giao tuyến đó tuy vậy song

D. Hai khía cạnh phẳng tất cả hai điểm phổ biến A B A, ( B) thì chúng bao gồm một mặt đường thẳng phổ biến AB duy nhấtCâu 35: Trong những hàng số sau, dãy số nào là 1 trong cấp cho số cộng?

A. 2, 6, 10, 14 B. 10, 8, 6, 3 C. 2, 5, 8, 12, 15 D. 1, 10, -100, 1000

Câu 36: Cho tứ diện ABCD có AB AC AD 24 , BC CD DB 15 . Trên cạnh AB lấy

điểm Phường. làm thế nào để cho PA xPB . Với quý giá làm sao của x thì phương diện phẳng ( ) qua Phường song tuy vậy với AC và

BD cắt tđọng diện ABCD theo tiết diện là một hình thoi?

A. 1,6 B. 1,5 C. 1 D.

58


Câu 37: Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến mặt đường tròn ( ) :C x2y2 2x4y 4 0 và mặt đường thẳng

: 2 0

d x y   . Xét phnghiền đồng dạng giành được bằng phương pháp tiến hành thường xuyên phnghiền con quay vai trung phong O, góc 300

với phnghiền vị từ bỏ trọng điểm I(3;4) , tỉ số k  2 biến chuyển đường tròn ( )C thành đường tròn ( ")C , con đường thẳng dthành con đường trực tiếp d" . Khẳng định như thế nào đúng?

A. Đường trực tiếp d" và con đường tròn ( ")C khơng gồm điểm chung

B. Đường thẳng d" cắt ( ")C tại nhì điểm có khoảng cách bởi 3 2C. Đường trực tiếp d" giảm ( ")C tại nhì điểm bao gồm khoảng cách bằng 6

D. Đường trực tiếp d" và con đường trịn ( ")C có nhất một điểm chung


(4)

A.

2 6

2

a

B. a2 6 C.

2 3

2


a

D.

2 2

2

a

Câu 39: Phương thơm trình

2

sinx 1 cos x cosx m 0

gồm đúng 5 nghiệm ở trong 0;2π lúc với chỉ

lúc m

a b;

. lúc kia tổng a b là số nào?

A.

14

B.

12

Xem thêm: Cách Xem Tin Nhắn Instagram Trên Máy Tính Với 4 Cách Đơn Giản

C.

1

4 D.

12

Câu 40: Tìm số hạng đầu với công không nên d của cung cấp số cùng ( )un biết

2 5 3

4 6

1026

u u u

u u

   

 

A. u1 1,d3 B. u1 1,d2 C. u12,d 3 D. u12,d 2

Câu 41: Cho cấp cho số cộng ( )un bao gồm nhì số hạng đầu u1 2, u2 7 . Số hạng sản phẩm công nghệ 2018 là số nào?

A. 10092 B. 10087 C. 10089 D. 10085

Câu 42: Tổng những nghiệm trực thuộc khoảng

0;2

của pmùi hương trình 3cosx  1 0 là

A. 0 B. C. D.

Câu 43: Một thiết bị bay bao gồm cha hộp động cơ I, II, III vận động tự do với nhau. Xác suất nhằm bộ động cơ I, II, IIIchạy xuất sắc khớp ứng là 0,9; 0,8; 0,7.Máy bay hoạt động được giả dụ tối thiểu một trong tía động cơ trên chạytốt. Xác suất nhằm sản phẩm bay vận động được là:

A. 0,006 B. 0,504 C. 0,994 D. 0,496

Câu 44: Hàm số y11 4cos 3x gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên dương?

A. 16 B. 15 C. 23 D. 14

Câu 45: Có 40 fan đăng kí đùa tối thiểu một trong hai mơn bóng đá với cầu lơng. Trong số đó có 30 ngườiđăng kí đá bóng, 25 người đăng kí cầu lơng. Số người đăng kí cả hai môn là:

A. 25 B. 5 C. 10 D. 15

Câu 46: Trong một hộp tất cả hai viên bi Trắng và tám viên bi đen, rước thiên nhiên nhị viên bi bỏ ra ngoài, rồi
rước tiếp một viên bi. Xác suất để viên bi sản phẩm công nghệ cha được viên bi trắng là:

A. 0,012 B. 0,0146 C. 0,002 D. 0,2

Câu 47: Tìm số hạng đầu cùng công bội q của cấp số nhân ( )un biết

6

7

192384

uu

 



A. u 1 6,q 2 B. u 1 5,q 2 C. u 1 6,q 3 D. u 1 5,q 3

Câu 48: Cho dãy số ( )un với

*


1 1 1 ... 1 ( )

1.3 3.5 5.7 (2 1)(2 1)n

u n

n n

      

   . Số hạng thứ

100 của dãy số nhấn giá trị nào?

A.

100

201 B.

100

203 C.

100

99 D.

10000
99.201Câu 49:
Cho đa giác gần như 100 đỉnh. Số tam giác tội phạm có cha đỉnh là bố đỉnh của đa giác là:

A.

249

100C

B.

250

50C

C.

249

50C

D.

250

100C

Câu 50: Phnghiền tịnh tiến theo v 

3;2

trở thành mặt đường thẳng x 5y3 0 thành con đường thẳng nào?

A. x 5y 10 0 B. x 5y16 0 C. x5y16 0 D. x 5y10 0


(5)

---ĐÁPhường. ÁN MÃ ĐỀ 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

B D D B A A C D A A A A D B B C C A C C C B B D A

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Tài liệu liên quan


*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tân oán năm 2010 - 2011 Trường THPT Chulặng Lê Hồng Phong 2 874 0
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tân oán năm trước đó - 2014 Trường THPT Phố Minh Khai 1 766 1
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Toán năm năm trước THPT Đầm Dơi 2 774 1
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tân oán năm 2014 Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 2 586 3
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tân oán năm năm trước Trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An 3 1 1
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tân oán năm năm trước Trường THPT Văn uống Quán (Đề 1) 1 557 1
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2014 Trường trung học cơ sở Phạm Kính Ân 1 652 2
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn Toán năm năm trước Trường THPT Chu Văn An 1 539 1
*
Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Toán thù trung học phổ thông Đầm Dơi năm 2014 1 327 0
*
Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Tân oán tỉnh giấc Vũng Tàu năm trước 1 673 1
*


Tài liệu chúng ta kiếm tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(1.61 MB - 5 trang) - Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán thù trắc nghiệm tệp tin word có giải đáp
Tải bạn dạng đầy đủ tức thì
×