đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 1

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vsinh hoạt bài bác tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Bộ đề tổng phù hợp Top trăng tròn Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 & Học kì 2 tinh lọc, tất cả đáp án, rất cạnh bên đề phê chuẩn tất cả những đề thi giữa kì, đề thi học tập kì khiến cho bạn đạt điểm trên cao trong những bài xích thi môn Tiếng Anh 4.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 1

Tải xuống

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 4

(mới) Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 tất cả đáp án

Top 5 Đề thi Giữa học tập kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 20trăng tròn - 2021 bao gồm đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Giữa học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 có đáp án


Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm 20đôi mươi - 2021 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học tập kì 1

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. school B. go C. come D. have

3. A. December B. October C. nước Australia D. March

4. A. cook B. skip C. skate D. can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..khổng lồ work at 7:30.

A. go B. gos C. goes D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have B. has C. to lớn have D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play B. playing C. to play D. plays

4. Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock.

A. vì chưng B. dos C. does D. khổng lồ do

5. Her friends lượt thích ………….. after school.

A. going B. having C. skating D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch B. watchs C. watches D. watching

Exercise 3: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân với sửa lỗi không nên trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where vì chưng you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Do you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau sang giờ Anh

1. Cô ấy là một trong những học viên.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. Hôm nay là sản phẩm công nghệ mấy?

___________________________________________________

 

Đề thi Tiếng Anh 4 Cuối học tập kì 1

Thời gian: 45 phút

Question 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1.

Xem thêm: Các Thức Ăn Giảm Cân Nhanh Hiệu Quả Bạn Cần Thêm Vào Bữa Ăn Ngay

A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. vì chưng D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào ttinh quái để xong xuôi các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have sầu __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ tương thích vào vỏ hộp thoại nhằm điền vào nơi trống

happy Engl& frikết thúc dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her không tính phí time, she goes to lớn music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi không nên trong các câu sau cùng sửa lại mang đến đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have sầu English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to lớn.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Việt lớp 4

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn trường đoản cú không giống loại

1. A. writerB. musicianC. factoryD. singer

2. A. riceB. timeC. vegetableD. milk

3. A. marketB. wishC. haveD. play

4. A. fat B. worker C. tall D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

AB

1. It’s ten o’cloông xã.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’cloông xã.

7. It’s half past eight.

Xem thêm: Cây Cỏ Hoa Vàng (Cây Chổi Đực) Điều Trị Bệnh Gan Vàng Da, Mụn Nhọt, Chín Mé

8. It’s nine o’cloông chồng.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) thích hợp vào nơi trống


Chuyên mục: Blogs