DESOLATE LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự dramrajani.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Desolate là gì

Yet it is from the bosom of this desert district that has descended the most frightful visitation ever known to lớn have sầu desolated the island.
We have sầu put the use of pre-emptive war as a pretext, và wars of conquest, which desolated our continent for centuries, behind us.
The characteristic of civil war is that every part of the community that engages in a civil war is desolated và impoverished in that war.
If you take a church và leave it isolated within an area which has already been desolated that church, inevitably, will die.
There will be a scramble baông xã khổng lồ the desolated places, because people will want lớn get baông xã to lớn the districts they know and in which they lived for so long.
The market mechanism alone cannot provide sufficient incentives, from just one of two good annual harvests, to lớn attract population bachồng to lớn the rural areas và lớn deserted & desolated villages.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press hay của các nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Hypoplasia Là Gì - Tra Tæ°Ì€ Hypoplastic

*

a hollow, cylinder-shaped piece of equipment used for sucking liquid out of something or pushing liquid inkhổng lồ something, especially one with a needle that can be put under the skin và used to inject drugs, remove sầu small amounts of blood, etc.

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications