DULY LÀ GÌ

The conduct of the Emperor caused much discontent, and Yelu Timur, son of Ananda who attempted to take the throne in 1307, in conjunction with the heads of the Lama religion in China, formed a plot to displace him; but this was discovered, and they were duly punished.

Bạn đang xem: Duly là gì


Hành vi của Hoàng đế gây ra nhiều bất mãn, và Yelu Timur, con trai của Ananda, người đã cố gắng lên ngôi năm 1307, kết hợp với những người đứng đầu tôn giáo Lạt ma ở Trung Quốc, thành lập một âm mưu để lật đổ Văn Tông; nhưng điều này đã bị phát hiện, và ông ta đã bị Văn Tông giết chết.
Telerig succeeded in having the emperor betray his own agents in Bulgaria, who were duly rounded up and executed.
Telerig đã thành công trong việc làm cho hoàng đế phản bội lại điệp viên của mình tại Bulgaria, những người đã bị bắt giữ và hành hình.
“Stand fast, ye Saints of God, hold on a little while longer, and the storm of life will be past, and you will be rewarded by that God whose servants you are, and who will duly appreciate all your toils and afflictions for Christ’s sake and the Gospel’s.
“Các Thánh Hữu của Thượng Đế, hãy bền lòng mà chịu đựng thêm một chút nữa, và cơn bão tố của đời sẽ qua đi, và các anh chị em sẽ được tưởng thưởng bởi Thượng Đế là Đấng mà các anh chị em là tôi tớ của Ngài, và sẽ biết ơn một cách chính đáng tất cả sự lao nhoc và những nỗi thống khỗ vì Đấng Ky Tô và vì Phúc Âm.
They duly won the vote and Barnsley were consigned to the second tier of English football for another 8 decades.
Họ thắng cuộc bỏ phiếu và Barnsley phải chôn mình ở giải đấu cấp 2 của bóng đá Anh thêm tận 8 thập kỷ sau đó.
John was duly executed, but his claims resonated with those criticising Edward for his lack of regal behaviour and steady leadership.
John bị hành hình đúng lúc, nhưng tuyên bố của ông gây được tiếng vang lớn đối với những ai chỉ trích Edward về việc ông thiếu cử chỉ vương giả và khả năng lãnh đạo vững vàng.
He was duly elected at a ceremony attended by Mongols and foreign dignitaries from both within and without the empire – leaders of vassal nations, representatives from Rome, and other entities who came to the kurultai to show their respects and conduct diplomacy.
Ông đã được bầu một cách hợp lệ trong một buổi lễ có sự tham dự của những người quyền cao chức trọng Mông Cổ và ngoại quốc đến từ cả bên trong và bên ngoài đế quốc- các lãnh đạo của các nước chư hầu và các đại diện từ thành La Mã và các thực thể khác, họ đến tham gia đại hội Hốt lý lặc thai để thể hiện sự kính trọng của mình và đàm phán ngoại giao.

Xem thêm: Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020 Được Tổ Chức Ra Sao? ? Lịch Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020


Water towers were duly constructed, but the weight of water in the raised tanks caused them to collapse.
Đầu tiên các tháp nước được xây dựng, nhưng sức nặng của nước trong các thùng nước được nâng lên cao làm cho tháp sập xuống.
Needless to say, the Royal Academy of Science declared this crackpot mentally incompetent, and he was duly dispatched to a lunatic asylum.
Không cần phải nói, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia tuyên bố con người lập dị này không đủ khả năng suy luận, và anh ta rất xứng đáng bị đưa vào một trung tâm tâm thần.
Tôi muốn dành 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống chính thức đắc cử làm việc một cách hiệu quả nhất.
In California, both foreign and domestic LLCs, corporations, and trusts, whether for-profit or non-profit—unless the entity is tax exempt—must at least pay a minimum income tax of $800 per year to the Franchise Tax Board; and no foreign LLC, corporation or trust may conduct business in California unless it is duly registered with the California Secretary of State.
Ở California, cả công ty trách nhiệm hữu hạn nước ngoài và trong nước, và các quỹ tín thác, cho dù lợi nhuận hay phi lợi nhuận, trừ khi thực thể được miễn thuế, ít nhất phải nộp thuế thu nhập tối thiểu 800 USD mỗi năm cho Hội đồng thuế nhượng quyền thương mại; và không có công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hoặc ủy thác nước ngoài nào có thể tiến hành kinh doanh ở California trừ khi được đăng ký hợp lệ với Bộ trưởng Ngoại giao California.
They consider themselves duly schooled and adequately qualified to be the exclusive professional ministers of the God of the Bible.
Các người này tự xem là họ được giáo huấn đúng phép và có đầy đủ khả năng xứng đáng được độc quyền phụng sự Đức Chúa Trời của Kinh-thánh.
Criticism of Major"s leadership reached such a pitch that he chose to resign as party leader in June 1995, challenging his critics to either back him or challenge him; he was duly challenged by John Redwood but was easily re-elected.
Chỉ trích về khả năng lãnh đạo của Major lên cao đến mức ông đã từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ trong tháng 6 năm 1995, thách thức những người chỉ trích mình chọn lựa ủng hộ hay thách thức đối thủ của ông, John Redwood, nhưng ông đã dễ dàng tái đắc cử.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M