Forgive Là Gì

synonyms: pardon excuse exonerate absolve make allowances forfeel no resentment towardfeel no malice towardharbor no grudge againstbury the hatchet withlet bygones be bygoneslet off (the hook) exculpate
Dưới đó là phần đa mẫu mã câu bao gồm đựng từ "forgive", trong cỗ từ bỏ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể xem thêm đông đảo mẫu mã câu này để tại vị câu trong trường hợp bắt buộc đặt câu với trường đoản cú forgive, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa áp dụng từ bỏ forgive trong cỗ tự điển Từ điển Tiếng Anh

1. God forgive me because I cannot forgive myself."

2. Forgive my jealousy.

Bạn đang xem: Forgive là gì

3. Armanvày, forgive me.

4. Forgive the gloves.

5. Forgive me, sire.

6. Forgive me, sire

7. Forgive và forget.

8. 11 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

9. And forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us.

10. And forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against.

11. If you forgive men their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you.

12. Wise leader, forgive me

13. Abbot Suger, forgive me.

14. Please forgive the intrusion.

Xem thêm: Các Quán Ăn Hàn Quốc Ngon Ở Tphcm, Top 11 Quán Ẩm Thực Hàn Quốc Ngon

15. Forgive my frustration, councillors.

16. She"d forgive hyên ổn anything.

17. Let"s forgive và forget.

18. Forgive me for interrupting.

19. And forgive us our trespasses , as we forgive those who trespass against us.

đôi mươi. Please forgive my rudeness.

21. Pippin: ( cringing ) Gandalf, forgive me.

22. Can"t you forgive and forget?

23. Unable khổng lồ forgive them is.

24. I"m sorry, please forgive me.

25. Amplifying this thought, Jesus added: “For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you; whereas if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.”

26. Forgive others but not yourself.

27. Forgive others asas yourself. Resentment and remorse waste energy on yesterday. Forgive and live sầu today.