Frog Là Gì

con ngoé·con nhái·ngoé·Ếch·gà đồng·khuy khuyết thùa·quai đeo kiếm·quai đeo lưỡi lê·đường ghi·ếch nhái·bộ không đuôi


*

*

Diets vary widely, with examples including Tornierella, which specializes on snails, and Afrixalus fornasini, the only terrestrial frog known to prey on eggs of other species of anurans.

Bạn đang xem: Frog là gì


Chế độ ăn uống rất khác nhau, với các ví dụ bao gồm Tornierella là những loài chuyên về ăn ốc sên , và Afrixalus fornasinii, loài ếch cạn duy nhất đã biết chuyên ăn trứng của các loài ếch nhái khác.
It’s one of thousands of animal species, like frogs, jellyfish, salamanders, and snakes, that use toxic chemicals to defend themselves – in this case, by spewing poisonous liquid from glands in its abdomen.
Một trong hàng ngàn loài động vật, như ếch, sứa, kỳ nhông, và rắn, sử dụng chất độc hoá học để bảo vệ bản thân - trong trường hợp này, bằng cách phun chất lỏng độc từ các tuyến trong bụng.
The only genus, Rhinoderma, has just two species, of which the Chile Darwin"s frog (R. rufum) is highly endangered or may already be extinct.
Chi Rhinoderma chỉ có hai loài, trong đó ếch Darwin Chile(R. rufum) là cực kỳ nguy cấp hoặc có thể đã tuyệt chủng.
Since human arrival, almost half of the country"s vertebrate species have become extinct, including at least fifty-one birds, three frogs, three lizards, one freshwater fish, and one bat.
Kể từ khi con người đến định cư, gần phân nửa các loài động vật có xương sống đã tuyệt chủng, bao gồm ít nhất 51 loài chim, 3 loài ếch, 3 loài kỳ đà, 1 loài cá nước ngọt, và một loài dơi.
Một trong những quảng cáo nổi tiếng nhất của ông là cho Budweiser, với những con ếch kêu tên thương hiệu.

Xem thêm: Cách Làm Ảnh Bìa Facebook Bằng Photoshop Online Cực Đơn Giản


Mantella baroni (common names Baron"s mantella, variegated golden frog or Madagascar poison frog) is a species of frog in the family Mantellidae.
Common names: Baron"s mantella, variegated golden frog, Madagascar poison frog Mantella baroni là một loài ếch trong họ Mantellidae.
Now at the end of that flyby, it took the frogs fully 45 minutes to regain their chorusing synchronicity, during which time, and under a full moon, we watched as two coyotes and a great horned owl came in to pick off a few of their numbers.
Bây giờ là lúc kết thúc khi bay ngang qua đó, nó đã cho những con ếch mất 45 phút để đồng bộ lại chorusing của chúng, và trong thời gian đó, và dưới ánh trăng tròn, chúng tôi đã xem như là hai chó sói và một great horned owl đến để nhận ra một vài con số của họ.
Stefania evansi is, along with other closely related frogs, known for its unusual reproductive mode where females carry the eggs and juveniles on their back.
Stefania evansi, cùng với các họ hàng gần, có hành vi bất thường là con cái cõng trứng và con non trên lưng.
To keep from digesting her eggs, it was necessary that the mother frog not only stop eating but also stop producing stomach acid.
Additionally, a variety of gliding vertebrates are found in Africa, a family of hylids (flying frogs) lives in South America and several species of gliding squirrels are found in the forests of northern Asia and North America.
Ngoài ra, một loài động vật có xương sống khác đang được tìm thấy ở châu Phi, một họ ếch đang sống ở Nam Mỹ và một số loài loài sóc bay được tìm thấy trong rừng ở Bắc Á và Bắc Mỹ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M