GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT NĂM 2017


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 4495/QĐ-BCT

TP Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CPngày 18 mon 8 năm 2017 của nhà nước hình thức về công dụng, trọng trách, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Công Thương;

Cnạp năng lượng cđọng Luật Điện lực ngày 03 tháng12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Điện lực ngày 20tháng 11 năm 2012;

Căn uống cđọng Nghị định số 137/2013/NĐ-CPngày 21 mon 10 năm trước đó của Chính phủ phép tắc chi tiết thực hiện một số trong những điềucủa Luật Điện lực cùng Luật sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Cnạp năng lượng cứ đọng Quyết định số24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc về cơchế điều chỉnh nút giá cả điện lẻ bình quân;

Căn uống cđọng Quyết định số28/2014/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng tư năm năm trước của Thủ tướng Chính phủ công cụ về cơcấu biểu giá chỉ bán lẻ điện;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông tứ số 16/2014/TT-BCTngày 29 mon 5 năm năm trước của Bộ Công Thương thơm cách thức về triển khai giá thành điện;

Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Điềutiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Giá điện sinh hoạt năm 2017

Ban hành giá chỉ kinh doanh nhỏ điện cho các đội khách hàngáp dụng năng lượng điện và giá thành điện cho những đơn vị kinh doanh nhỏ điện tại Prúc lục kèm theoQuyết định này. Giá buôn bán năng lượng điện nguyên lý trên Phụ lục hẳn nhiên Quyết định này chưabao hàm thuế giá trị ngày càng tăng.

Điều 2. Mức giá nhỏ lẻ năng lượng điện trung bình là 1 trong.7trăng tròn,65 đồng/kWh(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3.

Xem thêm: Món Pháp Giá Việt - Nhà Hàng Pháp Le Resto

Thời gian vận dụng giá bán điện: từ ngày 01 tháng12 năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn uống chống Bộ, Cục trưởng Cục Điều huyết điệnlực, Tổng chủ tịch Tập đoàn Điện lực toàn nước, các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá nhà nước, các Phó Thủ tướng; - VP.. Tổng Bí thư; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nằm trong Chính phủ; - UBND những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; - Website Chính phủ; - Website Sở Công Thương; - Sở Tư pháp (Cục khám nghiệm VBQPPL); - Sở Công Tmùi hương các thức giấc, tỉnh thành trực trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Tổng chủ thể Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN ĐIỆN(Ban hành cố nhiên Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 mon 1một năm 2017 của BộCông Thương)