Tuần 3

quý khách vẫn coi bản rút gọn của tư liệu.

Bạn đang xem: Tuần 3

Xem cùng download ngay lập tức bản khá đầy đủ của tư liệu trên trên đây (58.61 KB, 2 trang )


(1)Tập phát âm Th­ th¨m b¹n I. Môc Tiªu:. 1. Biết hiểu lá thư lưu giữ loát, giọng phát âm mô tả tình sự cảm thông với ngời các bạn bất hạnh bị trận số đông lụt chiếm mất Ba. - Đọc đúng những trường đoản cú khó: quyên ổn góp, xả thân 2. Hiểu đợc cảm xúc của bạn viết thư: Thương thơm bạn, ao ước chia sẻ khổ sở cïng b¹n. 3. Nắm đợc tính năng của phần mở màn và kết thúc bức thư. II. §å dïng d¹y häc :. GV: - Tnhãi ranh minc họa(SGK), bảng phụ ghi đoạn tlỗi yêu cầu luyện hiểu. III. Các chuyển động dạy dỗ học tập công ty yếu:. A.Bµi cò: - 1HS phát âm bài xích “ Truyện cổ nước mình ” cùng trả lời thắc mắc trong bài bác. - Giáo viên thừa nhận xét review. B. Bµi míi: H§1. Giíi thiÖu bµi: GVgiíi thiÖu b»ng ttinh ranh minh ho¹. HĐ2.HD HS luyện phát âm - 1HS khá hiểu toàn bài. - GV nêu cách thực hiện phân tách đoạn: 3 đoạn + §o¹n1: “Tõ ®Çu.....chia buån víi b¹n” + Đoạn 2: “Tiếp mang lại....các bạn mới nlỗi mình” + §o¹n 3: PhÇn cßn l¹i - HS phát âm nối liền theo đoạn.(3 lượt) + Lượt1: GV trả lời HS phạt âm tiếng khó: quyên ổn góp, bè đảng lụt, nước bầy đàn, xả th©n… + Lượt 2: GV lí giải HS TB ngắt câu dài : “ Hôm nay ...vừa rồi ”.

Xem thêm: Nơi Bán Xe Máy Yamaha Sirius Fi Rc 2014 Giá Rẻ Nhất Tháng 05/2021

+ Lượt3: Giúp học sinh gọi từ mới: xả thân, qulặng qóp , khắc phục – 1 HS đọc phần chú giải SGK - HS đặt câu cùng với tự : quim góp, hạn chế - HS phát âm team song . - 1HS hơi đọc toàn bài bác. - GVgọi mẫu mã. H§3. T×m hiÓu bµi: - Một HS gọi đoạn1(sáu mẫu đầu), cả lớp gọi âm thầm cùng vấn đáp thắc mắc 1 SGK + GV ghi b¶ng c¸c tõ: lò lôt, phân chia buån - HS phát âm thì thầm phần sót lại, trả lời câu hỏi 2,3 (sgk- trang 26.) + GV ghi b¶ng: cái c¶m, x¶ th©n, quyªn gãp, kh¾c phôc thiªn tai. Lop4.com. (2) - HS gọi thầm phần mở đầu và phần xong xuôi của lá thỏng, vấn đáp câu hỏi 4 (SGK trang 26) - HS đàm luận team 4, các nhóm cử thay mặt vấn đáp thắc mắc, các nhóm không giống dìm xét bổ sung cập nhật. GV chốt ý đúng với ghi bảng: * Những dòng mở đầu : Nêu rõ địa điểm,thời gian viết thỏng, lời kính chào hỏi. * Nh÷ng dßng cuèi: Ghi lêi chóc,lêi nh¾n nhñ, c¶m ¬n, høa hÑn, ký kết tªn. - Học sinh đọc bức tlỗi tiếp nối trả lời câu hỏi: Một bức thỏng thông thường sẽ có mấy phÇn - HS vấn đáp câu hỏi, lớp bổ sung, GV chốt lại ý đúng: * Một bức thư thông thường có 3 phần đó là: Mngơi nghỉ đầu thư- Nội dung thư- Cuối thỏng - HD häc sinc rót ra néi dung chÝnh cña bµi. + Giáo viên chốt lại: Tmùi hương các bạn, mong mỏi share đau đớn cùng bạn. + HS trung b×nh, yÕu nh¾c l¹i néi dung bµi. HĐ4. Luyện phát âm diễn cảm. - điện thoại tư vấn 3 học sinh hiểu tiếp nối lại bài bác văn uống. - GV treo bảng prúc lên bảng, gợi ý HS bí quyết đọc đúng, gọi giỏi đoạn 1 - GV hoặc học sinh tốt phát âm mẫu mã. - Học sinh luyện gọi theo cặp. - Học sinc thi phát âm diễn cảm trước lớp - Bình chọn học viên hiểu giỏi nhất V. Cñng cnai lưng - dÆn dß:. - NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn học sinh về đơn vị học bài xích và chuẩn bị bài: “ Người ăn uống xin”. Lop4.com. (3)