Lemp Là Gì

Trong nội dung bài viết này HOSTđất nước hình chữ S đã khuyên bảo các bạn giải pháp bí quyết setup LEMP.. trên Centos 7 - Linux Nginx, MariaDB, PHP-FPM, PhpMyAdmin.

Bạn đang xem: Lemp là gì


Trong nội dung bài viết này HOSTcả nước vẫn gợi ý chúng ta cụ thể cách setup LEMPhường bên trên Centos 7 – Linux Nginx, MariaDB, PHP-FPM, PhpMyAdmin.


Mục lục

Hướng dẫn giải pháp cài đặt LEMP.. bên trên Centos 7Cài đặt LEMP trên Centos 71. Cách 1: Cài đặt Nginx cùng cấu hình cơ bản2. Cách 2: Cài đặt MariaDB3. Bước 3: Cài đặt PHP-FPM và các Module nên thiết4. Bước 4: Cài đặt PhpMyAdmin

Hướng dẫn cách thiết đặt LEMP bên trên Centos 7

LEMPhường là gì ?

LEMP là chữ viết tắt thường được dùng làm chỉ sự thực hiện những phần mềm Linux, Nginx, MySQL/MariaDB cùng PHP/PHP-FPM nhằm tạo cho một môi trường xung quanh máy chủ Web góp thực hiện các website bên trên môi trường Internet.

Xem thêm: Cách Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Vietnam Airline S, Bí Kíp Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Từ Vietnam Airlines

Cài đặt LEMP.. trên Centos 7

Nếu chưa biết phương pháp kết nối VPS qua SSH những chúng ta có thể xem hướng dẫn bên dưới đây

1. Bước 1: Cài đặt Nginx với thông số kỹ thuật cơ bản

Để dễ dãi mang lại bài toán chỉnh sửa cùng chế tạo tệp tin những bạn có thể kết nối tới VPS trải qua SFTP theo phía dẫn sau

1.1. Tắt Selinux

Để tắt Selinux chúng ta chạy lệnh sau

sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g" /etc/selinux/config &và setenforce 01.2. Cài đặt NginxTheo mặc định thì Khi setup qua repo của CentOS sẽ không hẳn là phiên bản mới nhất. Để cài đặt phiên phiên bản mới nhất của Nginx họ yêu cầu chế tạo ra repo riêng biệt bằng cách tạo ra tệp tin /etc/yum.repos.d/nginx.repo với văn bản sau

name=nginx stable repobaseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/gpgcheck=1enabled=1gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.keymodule_hotfixes=trueSau khi sản xuất repo chúng ta chạy lệnh sau để cài đặt Nginx

yum install -y epel-release nginxĐể đánh giá phiên phiên bản Nginx được cài đặt những bạn cũng có thể cần sử dụng lệnh sau

nginx -v

*

Nếu thực hiện Firewalld thì bạn sẽ đề xuất mlàm việc port để rất có thể truy cập website

firewall-cmd --add-service=http --permanentfirewall-cmd --add-service=https --permanentfirewall-cmd --reload1.3. Cấu hình Nginx cơ bảnTất cả những tệp tin cấu hình của Nginx hầu hết nằm trong thỏng mục /etc/nginx

*

Backup file cấu hình Nginx

Trước Lúc ban đầu cấu hình Nginx các bạn cần backup lại file config nhằm hoàn toàn có thể phục sinh lúc đề xuất thiết

cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bakCấu hình NginxSau Khi đã backup file thông số kỹ thuật chúng ta msinh sống tệp tin /etc/nginx/nginx.conf với xoá sạch sẽ văn bản phía bên trong cùng sửa chữa bằng văn bản sau đây

user nginx;worker_processes auto;pid /var/run/nginx.pid;#error_log logs/error.log;#error_log logs/error.log notice;#error_log logs/error.log info;events worker_connections 10240;http include /etc/nginx/mime.types; default_type application/octet-stream; tcp_nopush on; tcp_nodelay on; sendfile on; log_format bytes "$bytes_sent $request_length"; keepalive_timeout 15; types_hash_max_form size 2048; disable_symliên kết if_not_owner from=$document_root; server_tokens off; add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"; add_header X-Content-Type-Options nosniff; add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains"; client_max_body_form size 1024m; client_body_buffer_kích cỡ 128k; server_names_hash_bucket_size 128; server_names_hash_max_form size 10240; ssl_dhparam /etc/nginx/ssl/dhparams.pem; ssl_session_cađậy shared:SSL:10m; ssl_session_timeout 5m; proxy_read_timeout 1800s; ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384; ssl_prefer_server_ciphers on; index index.html index.htm index.php; gzip on; gzip_static on; gzip_disable "msie6"; gzip_http_version 1.1; gzip_vary on; gzip_comp_cấp độ 1; gzip_proxied any; gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript text/x-js image/svg+xml; gzip_buffers 16 8k; include /etc/nginx/conf.d/*.conf;Tạo dhparamĐể chế tác dhparam chúng ta chạy 2 lệnh sau

mkdir -p /etc/nginx/sslopenssl dhparam -out /etc/nginx/ssl/dhparams.pem 20481.4. Khởi cồn NginxSau Lúc đang hoàn chỉnh thông số kỹ thuật Nginx chúng ta triển khai khởi đụng Nginx

Kiểm tra cấu hình nginx

Trước khi khởi động Nginx những bạn có thể đánh giá xem cấu hình gồm bị lỗi gì không bằng phương pháp chạy lệnh sau

nginx -t

*

Khởi động Nginx

systemctl enable nginxsystemctl start nginx

*

2. Bước 2: Cài đặt MariaDB

MariaDB là 1 sản phẩm mã nguồn msống bóc tách ra từ bỏ mã mnghỉ ngơi bởi vì cộng đồng phát triển của hệ cai quản trị cơ sở tài liệu dục tình MySquốc lộ nhằm mục đích theo hướng không phải trả mức giá với GNU GPL. MariaDB được cải tiến và phát triển với việc dẫn dắt của các đơn vị trở nên tân tiến ban đầu của MySQL, bởi lo âu lúc MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được kim chỉ nan nhằm gia hạn tài năng tương hợp cao với MySquốc lộ, nhằm đảm bảo an toàn kĩ năng cung ứng về tlỗi viện bên cạnh đó phối kết hợp một biện pháp cực tốt cùng với các API với câu lệnh của MySQL.

Trong trả lời này dramrajani.com sẽ hướng dẫn chúng ta setup MariaDB cố gắng bởi vì Mysql. Theo khoác định repo của CentOS chỉ gồm sẵn MariaDB 5. Để setup MariaDB 10 các bạn bắt buộc chế tạo ra repo riêng rẽ.

2.1. Tạo repo cài đặt MariaDB 10

Các chúng ta tạo nên file /etc/yum.repos.d/mariadb.repo cùng với ngôn từ sau

name = MariaDBbaseurl = http://yum.mariadb.org/10.4.12/rhel7-amd64/gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDBgpgcheck=12.2. Cài đặt MariaDBĐể cài đặt MariaDB các bạn chạy lệnh sau

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y2.3. Đặt password rootSau khi cài đặt MariaDB các bạn thực hiện đặt mật khẩu đăng nhập root bằng phương pháp chạy 2 lệnh sau