MENSWEAR LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự dramrajani.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Menswear là gì

Investors reacted positively lớn news that the high-street retailer was launching a new menswear range in September.
Besides saris & salwar suits, the fabric is used lớn create lehengas, stoles, shawls & menswear including jackets, shirts, achkans và sherwanis.
He worked his way up from working in menswear to lớn overseeing both men"s & women"s fashion collections in 2010.
His business prospered, his sons joined him, và they created a substantial tailoring company making menswear.
While not bespoke menswear, the range includes off-the-peg changpaos intended for weddings and traditional engagement parties.
Since menswear rarely involves draping, pattern-making is the primary preparation for creating a cut-and-sew woven garment.
However, owing khổng lồ its popularity, management has now begun khổng lồ stoông chồng several varieties of menswear items khổng lồ satisfy local demvà.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những biên tập viên dramrajani.com dramrajani.com hoặc của dramrajani.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Có Phải Việt Nam Tham Nhũng Nhất Thế Giới, 31 Quốc Gia Tham Nhũng Nhất Thế Giới

a person employed by a newspaper, a television station, etc. khổng lồ report on a particular subject or sover reports from a foreign country

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dramrajani.com English dramrajani.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語