Others là gì

Phân biệt “the other, the others, another và others” là 1 trong những quá trình nặng nề vào giờ anh nữa nhưng tôi hy vọng trình diễn mang lại các bạn sẽ giúp bạn nào chưa làm rõ thì hoàn toàn có thể nắm vững rộng vào giải pháp phân minh các tự này.

Bạn đang xem: Others là gì

Another

Another + danh từ đếm được số ít.

Nghĩa: một cái không giống, một tín đồ khác…

Ví dụ:

– I have sầu eaten my cake, give me another. (=another cake) Tôi ăn uống không còn bánh của chính bản thân mình rồi, đưa tôi một chiếc nữa. (=một chiếc bánh nữa)

– Do you want another drink? Quý Khách có muốn một ly nữa không?

Other

Other + danh tự đếm được số những, danh trường đoản cú ko đếm được

Nghĩa: các cái khác, những người khác.

Ví dụ:

– Other students are from Vietnam. Những học viên khác tới từ nước ta.

Others:

Nghĩa: Những mẫu khác

Ví dụ:

– Some students like sport, others don’t = other students don’t. Một số sinh viên phù hợp thể thao, một số khác thì ko.

Chú ý: ko cần sử dụng others + danh trường đoản cú đếm được số nhiều/ danh tự không đếm được. (ko được dùng others students cơ mà cần là other students)

The other

The other + danh trường đoản cú đếm được số ít

Nghĩa: mẫu còn lại, bạn sót lại.

Xem thêm: Background Tin Học, Khoa Học Vector Nền Và Tập Tin Tải Về Miễn Phí

Ví dụ:

– I have three cthảm bại friends. Two of whom are teachers. The other (friend) is an engineer.

Tôi có bố tín đồ bạn thân. Hai trong số bọn họ là gia sư. Người còn lại là một trong kỹ sự.

The others

The others = the other + danh từ đếm được số nhiều

Nghĩa: những chiếc còn lại, những người còn lại

Ví dụ:

– I have three cthua kém friends, one of them is a lawyer, the other friends/the others are teacher. Tôi tất cả cha bạn đồng bọn, một trong những bọn họ làm qui định sư, số sót lại là cô giáo.

Bài tập:

Bài 1. Chọn giải đáp đúng:

There’s no ___ way to vày it.

A. other B. the other C. another

2. Some people like to rest in their miễn phí time. ___ like khổng lồ travel

A. Other B. The others C. Others

3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?

A. other B. another C. others

4. Where are ___ boys?

A. the other B. the others C. others

5. The supermarket is on ___ side of the street.

A. other B. another C. the other

6. There were three books on my table. One is here. Where are ___?

A.others B. the others C. the other

7. Some of the speakers went straight to lớn the conference room. ___ speakersare still

hanging around.

A. The other B. The others C. Another

8. This is not the only answer lớn the question. There are ___.A.the others B. others C. another

9. Please give me ___ chance.A. other B. the other C. another10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard to find ___ lượt thích hyên.A. another B. other C. the other

Đáp án

A 2. A 3. B 4. A 5. C

B 7. A 8. B 9. C 10. A

Bài 2. Điền vào chỗ trống another/ other/ the other/the others/others

Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next to her?She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriover know?’Tom và Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while………… did the cooking.Rachel & Jeff are watching TV. …………. girls are out.You’ve already had six whiskies. ‘ only six? Give me…………. !We still need ………….. piano player.We don’t lượt thích these curtains.Could you show us some …………?I’ve found one of my blaông xã shoes, but I can’t find…………

 Đáp án:

1. the other

2. another

3. the others

4. the other

5. another

6. another

7.others

8. the other

Với 2 bài bác tập thêm vào đó triết lý Chắn chắn chúng ta đang nắm rõ phân minh “The other, the others, another cùng others” rồi đề nghị ko.Chúc các bạn tìm kiếm thấy nụ cười vào tiếp thu kiến thức nhé