Participial phrase là gì

Ngữ pháp giờ Anh cơ bản – Bài học số 12: Participles – Động tính từ

Ngữ pháp giờ Anh cơ phiên bản – Bài học số 12: Participles – Động tính từPresent participle – Động tính trường đoản cú hiện nay tạiNgữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng – Bài học tập số 12 : Participles – Động tính từPresent participle – Động tính từ hiện nay tạiMộtpresent participletất cả cấu tạo : bare infinitive + – ing. Trong một câu, nóhoàn toàn có thể đứngtrước tuyệt saumộtdanh từđể té nghĩa cho danh trường đoản cú đó, tuyệt nó trọn vẹn rất có thể được sử dụng nlỗi mộtcomplementnhằm bổnghĩa cho mộtsubjeccố mộtobject .

Bạn đang xem: Participial phrase là gì

quý khách vẫn xem: Participial phrase là gì


Quý khách hàng vẫn đọc: Participial Phrase Là Gì ? Cụm Phân Từ (Participle Phrase) Trong Tiếng Anh


Look at thedroppingsales figures. ( droppingbổ nghĩa đến cụm danh từsales figures )My jobis totallyboring. ( Subject complement )My bosscamesmilingat me this morning. ( Subject complement )I sawMr. Simpsongettinginto the president’s office. ( Object complement )

*
Past participle – Động tính từvượt khứMộtpast participlebao gồm cấu tạo : bare infinitive sầu + – edtuyệt dạng ko quy tắc. Trong một câu nó có thểđứngtrước tốt saumộtdanh từđể té nghĩa đến danh tự đó, tốt nó trọn vẹn rất có thể được áp dụng nlỗi mộtcomplementnhằm bổnghĩa mang lại mộtsubjecnắm mộtobject .Here is adetailedschedule. ( ngã nghĩa cho danh từschedule )The sculpturesexhibitedhere are not for sales. ( vấp ngã nghĩa mang đến nhiều danh từthe sculptures )The salespersonstoodsurroundedby customers. ( Subject complement )The man hadthe fax machinefixed. ( Object complement )Comtháng Participial AdjectivesComtháng Participial AdjectivesParticipial adjectives là 1 phân lớp thiết yếu của tính từ bỏ. Chúng được Điện thoại tư vấn là participial adjectives do gồm phần đuôikiểu như cùng với verbal participles ( phân từ bỏ nơi bắt đầu đụng tự ) .Present participial adjectives ( V + – ing ) được dùng để làm biểu đạt người tốt đồ gia dụng nàygây ra một cảm xúc như thế nào đó đến ai kia .Past participial adjectives ( V + – ed ) dùng để làm diễn đạt ai kia cảm thấy nỗ lực nào .Dưới đấy là các mục cácparticipial adjectives thông dụng .

Present participial adjectivesPast participial adjectives
boringbored
excitingexcited
interestinginterested
depressingdepressed
surprisingsurprised
encouragingencouraged
confusingconfused
disappointingdisappointed
pleasingpleased

They werepleasedwith our products.The chief executive sầu wasdisappointedwith the survey results.

Steven’s proposal wasdisappointing.

The new road system wasconfusinglớn the citizens.

Participial PhrasesParticipial Phrases

Mộtparticipial phraseđược sản xuất thành xuất phát từ một adverb clause (mệnh đề trạng ngữ), cấu tạo là:Conjuntion (liên từ) + subject + verb.Mộtparticipial phrasebiểu thị một hành vi là dựa vào vào hành động chính trong câu.

TipNếu bạn có nhu cầu đến nghĩa của participial phrase được ví dụ, không quăng quật liên trường đoản cú.Nếu bạn muốn đến nghĩa của participial phrase được rõ ràng, không bỏ liên từ .

Whenapplyingfor the job, you should include at least three references.

Các loạiParticipial PhrasesCác loạiParticipial Phrases

Dựa bên trên Việc rút gọn những liên từ, participial phrases có thể chia làm các nhóm phrases ofreason,time,condition(điều kiện),concession(sự nhượng bộ) vàentailment(hai hành vi xẩy ra trên cùng một thời điểm, hoặc hành vi này tức thì sau hành động kia).

Types ofparticipial phrasesExamples
ReasonBecause the items were delivered by air, they arrived quickly.

Xem thêm: Video Vụ Án Năm Cam Và Đồng Bọn, Vụ Án Năm Cam

=(Being) Delivered by air, the items arrived quickly.

TimeWhen he got the job offer, he hesitated lớn accept it.

= Getting the job offer, he hesitated to lớn accept it.

ConditionIf you follow the manual, you can see the machine.

=Following the manual, you can see the machine.

ConcessionAlthough he is physically challenged, he is the best engineer in the company.

= Beingphysically challenged, he is the best engineer in the company.

Entailment(2 hành vi xảy ra đồng thời) As he drank coffee, he wrote the report.

= Drinking coffee,he wrote the report.(Một hành động xẩy ra sau hành động khác) I turned on the computer and checked my e-mail first.=Turning on the computer, Ichecked my e-mail first.

Tip

Dựa bên trên quan hệ thân chủ ngữ của mệnh đề chủ yếu cùng đụng trường đoản cú trong mệnh đề trạng ngữ, chúng ta cũng có thể tạo ra thành participial phrase chính xác. Nếu kia là một quan liêu hệcông ty động, sử dụng mộtpresent participial phrase.Nếu là một trong những quan lại hệbịđộng,dùng mộtpast participial phrase.