TIỀN CÔNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tiếp tục học tập 90 trường đoản cú vựng giờ Anh siêng ngành nhân sự (phần 2) nhằm nâng cao vốn trường đoản cú vựng chăm ngành của chính mình nhé

Hôm ni dramrajani.com đã tiếp tục chia sẻ 90 từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhân sự (phần 2) nhé. Nhưng trước nhất chúng ta phải học tập cần cù và ghi nhớ kĩ phần 1 đã rồi new đưa lịch sự phần 2 nhé.

=> 90 từ vựng tiếng Anh siêng ngành nhân sự (phần 1)

=> 3 bước giúp cho bạn ghi nhớ và sử dụng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh hiệu quả

=> Những biến chuyển báo xuất xắc chạm chán sinh sống sân bay bởi tiếng Anh

*

90 từ bỏ vựng tiếng Anh chăm ngành nhân sự (phần 2)

1.

Xem thêm: Chiến Tranh Mỹ Tây Ban Nha, Cuộc Chiến Đưa Mỹ Lên Ngôi Siêu Cường Thế Giới

Labor Employment & Management – Sử dụng và Quản lý lao động

- Annual leave sầu (n) – /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm

- Career development(n) – /kəˈrɪər dɪˈvel.əp.mənt/: Phát triển sự nghiệp

- Career ladder (n) – /kəˈrɪərˈlæd.ər/: Nấc thang sự nghiệp

- Career path (n) – /kəˈrɪər pæθ/: Con đường cách tân và phát triển sự nghiệp

- Compassionate leave (n) – /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ bài toán khi có người thân trong mái ấm gia đình mất

- Conflict of interest (n) – /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪn•tər•əst/: Xung hốt nhiên lợi ích

- Direct labor (US) (n) – /dɪˈrektˈleɪ.bɚ/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

- Disciplinary action (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈæk.ʃən/: Hình thức kỷ luật

- Disciplinary hearing (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

- Disciplinary procedure (n) – /ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

- Discipline (n) – /ˈdɪs.ə.plɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

- Employee relations (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên và cấp cho bên trên cai quản lý

- Employee rights (n) – /ˌem.plɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

- Employee termination (n) – /ˌem.plɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự vứt bỏ nhân viên

- Indirect labor (US) (n) – /ˌɪndaɪˈrekt ˈleɪ.bər/: Lực lượng lao hễ con gián tiếp

- Industrial dispute (n) (also: labour dispute, trade dispute) – /ɪnˈdʌs.tri.əl ˈdɪspjuːt/: Tnhãi nhép chấp lao động

- Labor contract (n) – /ˈkɒntræktˈleɪ.bɚ/: Hợp đồng lao động

- Labor relations (n) – /ˈleɪ.bɚ rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ lao động giữa người tiêu dùng lao hễ với tín đồ lao động

- Labor turnover (UK), Labor turnover (US) (n) – /ˈleɪ.bɚˈtɝːnˌoʊ.vɚ/: Tỉ lệ vận chuyển lao hễ (tỉ lệ thành phần bỏ việc)

- Maternity leave sầu (n) – /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhì sản

- Paid leave (n) – /peɪd liːv/: Nghỉ phnghiền hưởng trọn lương

- Paternity leave sầu (n) – /pəˈtɜː.nə.ti liːv/: Nghỉ sinch con

- Rostered day off (n) – /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

- Rotation (n) – /rəʊˈteɪʃən/: Công bài toán theo ca

- Sichồng leave sầu (n) – /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

- The five Ts /faɪv tis/ – (time, tools, technique (= skill), talent (= ability), & training) (n, pl) – Năm yếu tố bất kỳ nhân viên nào thì cũng đề xuất để tiến hành tác dụng công việc: thời gian (Time), kỹ thuật hoặc kỹ năng (Technique = Skill), khả năng (Talent = Ability) cùng giảng dạy (Training)

- Time off in lieu (Compensatory time/ Comp time (US) (n) – /ˈkɑmp tɑɪm/: Thời gian nghỉ bù

- Timesheet (n) – /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chnóng công

- Unpaid leave sầu (n) – /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền ko lương

2. Salary and Benefits – Lương với phúc lợi làng mạc hội

- Average salary (also: average wage, average pay) – /ˈæv.ər.ɪdʒ ˈsæl.ər.i/: Lương trung bình

- Base salary (US) (n) – /ˈbeɪ.sɪkˈsæl.ər.i/: Lương cơ bản

- Bonus (n) – /ˈbəʊnəs/: Thưởng

- Health insurance (medical insurance) (n) – /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/: Bảo hiểm y tế

- National minimum wage (n) – /ˈnæʃ.ən.əl ˈmɪn.ɪ.məm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

- Overtime (n)– /ˈoʊ.vɚ.taɪm/: Thời gian làm thêm giờ, tiền có tác dụng thêm giờ

- Pay scale (salary scale, wage scale) – /peɪ skeɪ /: Bậc lương

- Payroll (n) – /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

- Pension fund (n) – /ˈpen.ʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

- Performance bonus (n) – /pɚˈfɔːr.məns ˈbəʊnəs/: Thưởng trọn theo hiệu suất

- Personal income tax (n) – /ˈpɝː.sən.əlˈɪn.kʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân

- Salary (n) – ˈsæl.ɚr.i/: Tiền lương (số tiền thỏa thuận hợp tác trả cho tất cả những người lao rượu cồn mặt hàng tháng)

- Seniority (n) – /siːˈnjɔːr.ə.t̬i/: Thâm niên

- Social insurance (n) – /ˈsoʊ.ʃəl ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm xóm hội

- Starting salary (n) – /stɑːtɪŋ ˈsæl.ər.i/: Lương khởi điểm

- Unemployment insurance (unemployment compensation) (n) – /ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt ɪnˈʃɔːr.əns/: Bảo hiểm thất nghiệp

- Wage (n) – /weɪdʒ/: Tiền công (là chi phí được trả mặt hàng tuần, thỉnh thoảng hằng ngày dựa vào nút chi phí công theo giờ, ngày hoặc tuần hoặc theo trọng lượng công việc hoặc một dịch vụ như thế nào đấy)

- Wage bill (wages bill) (n) – /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Hy vọng toàn bộ trường đoản cú vựng bên trên để giúp bạn học tiếng Anh siêng ngành nhân sự một bí quyết rất tốt.Quý Khách hoàn toàn có thể tham khảo thêm giải pháp học tập tự vựng giờ Anhcủa dramrajani.com nhằm học tập được công dụng độc nhất nhé. Chúc bạn học tập giờ Anh thành công!