VAI TRÒ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP

Sự vận dụng của Đảng về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân trong quá trình xây dựng đất nước


Bạn đang xem: Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản pháp

... chúng nhân dân là những bộ phận dân cư đấu tranh chống lại các giai cấp thống trị trong lịch sử. 2, Vai trò của quần chúng nhân dân: Theo quan điểm duy vật lịch sử quần chúng nhân dânvai ... của quần chúng nhân dân trong quá trình xây dựng đất nước- Đặc trưng của k/niệm quần chúng nhân dân: + Quần chúng nhân dân là những người LĐ sản xuất ra của cải vật chất tinh thần cho XH.+ Quần ... biến cách mạng nào mà không là hoạt động đông đảo của quần chúng nhân dân. Họ là lực lượng cơ bản của cách mạng, đóng vai trò quyết định thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Trong các cuộc cách mạng...
*

*

*

Xem thêm: Khóa Học Chứng Chỉ Giám Sát Công Trình Tại Khánh Hòa, Học Giám Sát, Cấp Chứng Chỉ Giám Sát Thi Công

... nhìn là nói đến vai trò người lãnh đạo, người quảntrong đó có cơ quan và đại biểu dân cử nhưng mọi chính sách phải đi từ cuộc sống nên sự tham gia của người dânvai trò đặc biệt quan ... chính:Đặt vấn đề. Vai trò HĐND trong nhiệm vụ PTKTXH của địa phương.Vận dụng vào việc lập KHPTKTXH của một tỉnh/ TP miền Tây Nam bộKết luận.II- Vai trò của HĐND trong nhiệm vụ PTKTXH ... động. 8- Tổ chức thực hiện. 9- Theo dõi và đánh gia. 10- Điều chỉnh và sửa đổi. VAI TRÒ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Người trình bày: Ông Nguyễn văn Mễ Nguyên Phó Bí...
*

*

... NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC CÁCH MẠNGSẢN PHÁP1. Cuộc cách mạng cuối thế kỉ XVIII ở Pháp là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. Tiếp theo cách mạng Anh, đây là một cuộc cách mạng sản vĩ đại đã lật ... chúng nhân dân, cách mạng mới có thể thắng lợi.3. Đại cách mạng Pháp là điển hình cao đẹp về thắng lợi của tưởng cách mạng, lý luận cách mạng. Thế kỉ ánh sáng – thế kỉ của đại cách mạng Pháp, ... Mỹ. Không có Đại cách mạng Pháp 1789 và các cuộc cách mạng khác như cách mạng 1848 ở pháp, công xã Paris1871, cách mạng Nga 1905, cách mạng tháng 2 – 1917 thì không có đại cách mạng thán Mười...