Vốn Chủ Sở Hữu Tiếng Anh Là Gì

Ngành kế tân oán tài thiết yếu đang yên cầu một đội nhóm ngũ nhân sự giàu năng lượng cùng với chuyên môn tiếng Anh xuất sắc. Ngoài câu hỏi giao tiếp trong các bước, câu hỏi quản ngại lí các sổ sách, bệnh từ, hóa đơn, đúng theo đồng, thuế má bằng giờ đồng hồ Anh cũng yên cầu người kế toán thù buộc phải có một vốn giờ đồng hồ Anh tốt.

Vì vậy, bây giờ, Skype English mang đến cho các bạn một nội dung bài viết tổng hòa hợp lại các thuật ngữ hay được dùng vào chuyên ngành kế toán, mong muốn đã có lợi đến chúng ta.

Accounting entry: : bút toánAccrued expenses : giá cả đề xuất trả Accumulated: : lũy kếAdvance clearing transaction: : quyết toán thù trợ thời ứngAdvanced payments to lớn suppliers : Trả trước bạn phân phối Advances to employees : Tạm ứng Assets : Tài sản Assets liquidation: : thanh khô lý tài sảnBalance sheet : Bảng cân đối kế tân oán Bookkeeper: : người lập báo cáoCash : Tiền phương diện Cash at bank : Tiền gửi ngân hàng Cash in h& : Tiền khía cạnh trên quỹ Cash in transit : Tiền đang gửi Chechồng và take over: : nghiệm thuCost of goods sold : Giá vốn bán hàng Current assets : Tài sản giữ đụng và chi tiêu thời gian ngắn Current portion of Long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả Deferred expenses : Ngân sách ngóng kết gửi Deferred revenue : Người thiết lập trả tiền trước Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn gia sản cố định và thắt chặt vô hình dung Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chủ yếu Equity và funds : Vốn và quỹ Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá Expenses for financial activities : túi tiền vận động tài bao gồm Extraordinary expenses : Ngân sách chi tiêu phi lý Extraordinary income : Thu nhập bất thường Extraordinary profit : Lợi nhuận phi lý Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratquả táo : Chỉ số tài thiết yếu Financials : Tài chính Finished goods : Thành phẩm tồn kho Fixed asphối costs : Nguyên ổn giá bán tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets : Tài sản cố định General & administrative expenses : túi tiền quản lý doanh nghiệp lớn Goods in transit for sale : Hàng gửi đi cung cấp Gross profit : Lợi nhuận tổng Gross revenue : Doanh thu tổng Income from financial activities : Thu nhập vận động tài thiết yếu Income taxes : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn Instruments and tools : Công cố gắng, phương pháp trong kho Intangible fixed asphối costs : Nguyên giá gia sản thắt chặt và cố định vô hình Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình Intracompany payables : Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ Inventory : Hàng tồn kho Investment và development fund : Quỹ chi tiêu trở nên tân tiến Leased fixed asphối costs : Nguyên giá chỉ gia sản cố định mướn tài chủ yếu Leased fixed assets : Tài sản cố định mướn tài bao gồm Liabilities : Nợ đề nghị trả Long-term borrowings : Vay lâu dài Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu dài Long-term liabilities : Nợ dài hạn Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ lâu năm Long-term security investments : Đầu tứ triệu chứng khoán lâu năm Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho Net profit : Lợi nhuận thuần Net revenue : Doanh thu thuần Non-business expenditure source : Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm kia Non-business expenditures : Chi sự nghiệp Non-current assets : Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư dài hạn Operating profit : Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD Other current assets : Tài sản lưu giữ hễ khác Other funds : Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ không giống Other Long-term liabilities : Nợ lâu dài không giống Other payables : Nợ khác Other receivables : Các khoản đề xuất thu khác Other Short-term investments : Đầu tư ngắn hạn không giống Owners’ equity : Nguồn vốn công ty thiết lập Payables lớn employees : Phải trả công nhân viên Prepaid expenses : Chi phí trả trước Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế Profit from financial activities : Lợi nhuận tự hoạt động tài bao gồm Provision for devaluation of stocks : Dự phòng Giảm ngay hàng tồn kho Purchased goods in transit : Hàng mua vẫn đi trên tuyến đường Raw materials : Các nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables : Các khoản phải thu Receivables from customers : Phải thu của người tiêu dùng Reconciliation: : đối chiếuReserve fund : Quỹ dự trữ Retained earnings : Lợi nhuận chưa phân phối hận Revenue deductions : Các khoản giảm trừ Sales expenses : túi tiền bán hàng Sales rebates : Giảm giá bán sản phẩm Sales returns : Hàng chào bán bị trả lại Short-term borrowings : Vay thời gian ngắn Short-term investments : Các khoản chi tiêu tài thiết yếu ngắn hạn Short-term liabilities : Nợ thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký kết cược, cam kết quỹ ngắn hạn Tangible fixed assets : Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Taxes và other payables to the State budget : Thuế cùng những khoản bắt buộc nộp nhànước Total assets : Tổng cộng gia sản Total liabilities and owners’ equity : Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors : Phải trả cho những người bán Treasury stock : Cổ phiếu quỹ Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi an sinh Work in progress : giá thành cung ứng marketing dnghỉ ngơi dang

*

Viết lời cảm ơn món quà trong tiếng Anh- Phần 1: Cảm ơn về món quà chu đáo – hành động tốt