With flying colors nghĩa là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vị Hằng Tâm với Christopher Cruise phụ trách.Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Bạn đang xem: With flying colors nghĩa là gì

Trong bài học bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS và CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day & night to pass exams either to be promoted to a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã cho đến khi xong niên học. Học sinh, sinh viên học cần mẫn, họ học sớm hôm để thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc tốt nghiệp trường học tập của họ. Họ biết là họ cần phải có căn bản nhằm sửa soạn mang lại bước tới trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my friend Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tớ, anh Bill, đang xuống niềm tin lắm. Thực là bất thường. Thường Khi anh ta không phải là người những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy & energetic. Do you know what happened khổng lồ him?Anh là người luôn luôn luôn luôn hăng hái, nao nức, đầy năng lượng. Anh tất cả biết tất cả vấn đề gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích toán, không phải thi thường xuyên mà lại là thi cá nguyệt, 1 phần điểm bự Khi tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi cần thiết tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi đặc biệt quan trọng. Anh ta luôn luôn tốt vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the test because he didn’t read the questions carefully và his answers were not lớn the point.

Bill tuyệt vời. Anh làm cho lỗi bài bác thi vì chưng ko gọi kỹ câu hỏi cần hồ hết câu vấn đáp của anh ấy không đúng đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have sầu another chance?Thực là không mong muốn. Anh bao gồm cơ hội như thế nào khác không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn dịp khác về sau.

MAI LAN: So what can you vị khổng lồ cheer hyên ổn up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm sao để giúp đỡ anh ta lên tinch thần? Cái gì đang qua là vẫn qua. Buồn cũng ko ích gì. Anh đồng ý không?

Tôi gật đầu là không có ích gì. Nhưng Bill bắt buộc một thời gian để rứa chiến thắng được sự thất vọng của anh ý. Anh thuyệt vọng với thiết yếu anh. Tôi sẽ bảo anh "stop crying over spilled milk".

Xem thêm: Chợ Mua Bán Xe Máy Thái Nguyên : Home, Hệ Thống Xe Máy

MAI LAN: What bởi vì you mean?Anh tất cả ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means khổng lồ be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Có nghĩa là bi thiết lòng do một vấn đề đang xảy ra mà lại không chuyển đổi được nữa. Việc sẽ rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it bachồng, right?lúc sữa đổ xuống rồi, ko rước lại được, cần ko ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vày is lớn study seriously and be prepared for the next.Thế đó. Anh ta thiết yếu thay đổi câu hỏi này. Việc anh làm được là học tập trang nghiêm với chuẩn bị cho kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened khổng lồ me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk & tried lớn make a dress.Mike. chuyện này làm cho tôi suy nghĩ đến một chuyện xảy ra mang đến bao gồm tôi nhiều năm kia đây. Một hôm tôi tải một khúc lụa rất đắt cùng nắm may một chiếc áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được mẩu chuyện còn sót lại rồi. Cô cắt sai và hỏng hết miếng lụa, đề nghị không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to lớn cry over spilled milk & start saving lớn try again. She was right.Đúng vượt, Mike. Tôi bi tráng lắm. Má tôi bảo tôi chớ bao gồm cry over spilled milk. Cthị xã sẽ rồi, ban đầu nhằm dành riêng chi phí với làm lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get back on track.Cũng như cô, Bill đã ra khỏi cơn xuống lòng tin và trở lại nlỗi xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi gật đầu đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục tiêu. Anh sẽ không đầu hàng, ko có tác dụng lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a kiểm tra. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn là lần thi sau Bill vẫn cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta sẽ thi đỗ “with flying colors” tức thị đỗ dễ ợt, xuất nhan sắc.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to lớn pass the next chạy thử with flying colors.Tôi đoán thù chắc chắn anh ta sẽ những điều đó. Hy vọng hiện thời anh vẫn quên cthị trấn sẽ rồi và chuẩn bị sẵn sàng thi đậu kỳ tới dễ dàng, xuất nhan sắc.

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng gồm nói giỡn!

Hôm nay họ vừa học tập nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức thị THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa chạm chán lại quí vị vào bài học tới.